Bratislava ako vedomostný región

Krátka správa

V piatok, 25. mája 2007 podpísal na pôde Univerzity Komenského predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan, primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Andrej Ďurkovský, rektor Univerzity Komenského v Bratislave František Gahér a rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Vladimír Báleš Memorandum o vytvorení strategickej platformy pre rozvoj inovatívneho regiónu založeného na vedomostiach“.

Jedným z cieľov podpisu memoranda je udržať a rozvíjať silný intelektuálny potenciál regiónu. Absolventi bratislavských univerzít si poľahky nachádzajú uplatnenie po celom svete, partneri však chcú, aby našli možnosť pôsobiť v Bratislave, v blízkosti škôl, aby mohli s nimi v budúcnosti spolupracovať. Ich snahou je, aby firmy využívali nové poznatky, ktoré vzišli z vedeckej práce a zhodnocovali ich.

Partneri chcú preto aj napomáhať vytváraniu vhodného prostredia pre začínajúcich podnikateľov, osobitne v inovatívnych technologických oblastiach. Cieľom je, aby odborníci vo väčšej miere zakladali v regióne vlastné firmy, v ktorých budú zhodnocovať nové poznatky získané výskumnou či inou tvorivou činnosťou.

Partneri sa okrem prípravy strategického dokumentu o prioritách rozvoja dohodli konkrétne aj na spoločnom postupe pri presadzovaní rozvojových záujmov a priorít Bratislavského kraja v na Slovensku i v zahraničí, či vypracovaní systému konzultácií relevantných subjektov k jednotlivým témam a oblastiam tak, aby boli dodržané princípy partnerstva, excelentnosti a otvorenosti.