Brusel hľadá ekoinovácie, ktoré zavedie do praxe

Európska komisia v utorok (8.5.) vyzvala na predkladanie návrhov projektov ekologických inovácií, na ktoré poskytne 34,8 milióna EUR. Výzva je otvorená pre inovačné výrobky, techniky, služby a procesy, ktoré sú zamerané na predchádzanie environmentálnym vplyvom alebo ich obmedzovanie alebo ktoré prispievajú k optimálnemu využívaniu zdrojov.

Podniky a podnikatelia z celej Európy môžu svoje návrhy v rámci tejto výzvy predkladať do 6. septembra 2012. Finančné prostriedky získa približne 50 projektov. Výzva je zameraná najmä na malé a stredné podniky, ktoré vyvinuli inovačné ekologické riešenie, ktoré si ešte nenašlo svoje miesto na trhu. Výzva ponúka spolufinancovanie pokrývajúce náklady na projekt až do výšky 50 %.

„Za uplynulé štyri roky sa vďaka plánu pre ekologické inovácie v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie dostalo na trh viac než sto inovačných ekologických výrobkov,“ uviedol Janez Potočnik, európsky komisár pre životné prostredie. „Tento program je dôkazom toho, že podniky môžu pomôcť nášmu hospodárstvu rozvíjať sa environmentálne udržateľným spôsobom v prípade, že získajú tú správnu podporu. O financovanie by sa mali uchádzať najmä MSP, keďže zohrávajú kľúčovú úlohu pri stimulácii hospodárstva EÚ, pričom minulý rok na ne pripadalo viac než 65 % žiadostí.“

Výzva sa vzťahuje na päť prioritných oblastí – recykláciu materiálov, oblasť vody, udržateľné stavebné výrobky, ekologické podnikanie a sektor potravín a nápojov.

Ekologické inovácie tvoria tzv. zelený prvok rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a sú hnacou silou Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP). Ich celkový rozpočet na obdobie rokov 2008 – 2013 je približne 200 miliónov eur.

V súčasnosti sa realizuje viac než 140 projektov a z minuloročnej výzvy sa má začať s realizáciou asi 50 projektov. Ako príklady súčasných schém možno uviesť výrobu obkladačiek zo starých vyradených televízorov (Glass Plus), nové mechanizmy separácie odpadu (SATURN), inovačné ekologické balenie mlieka (Greenbottle) či novú techniku recyklácie textílií (T4T).

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.