Chcú transparentnejšiu environmentálnu politiku

 

Krátka správa:

Parlament 18. januára prijal Korholovu správu o aplikácii Aarhuského dohovoru v inštitúciách a členských štátoch EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu zmenili spoločnú pozíciu Rady v niekoľkých aspektoch, takže na konečné vyriešenie tejto otázky bude potrebná zmierovacia procedúra medzi Parlamentom a Radou.

Najdôležitejšie prijaté zmeny sú nasledujúce:

  • rozšírenie rámca na zahrnutie trvalo udržateľného rozvoja
  • zahrnutie bankových služieb (napr. Európskej investičnej banky)
  • menej výnimiek pre pravidlá, týkajúce sa transparentnosti

K znepokojeniu zelených mimovládnych organizácií však Parlament zamietol návrh zmeny, ktorý by poskytol týmto mimovládnym organizáciám právo žalovať na Európskom súdnom dvore členský štát alebo inštitúciu EÚ v prípade, že by tieto verejné úrady riadne nedodržiavali environmentálnu legislatívu.

Federácia chemického priemyslu CEFIC proti tomuto pozmeňovaciemu návrhu intenzívne lobovala a nazvala ho „environmentálnou diskrimináciou“. Podľa CEFIC by prístup mimovládnych organizácií k súdu vytvoril problémy, týkajúce sa konkurencieschopnosti a bezpečnosti a ohrozil by „správnu rovnováhu medzi žiaducim zainteresovaním verejnosti v environmentálnych otázkach a zabezpečením riadneho výkonu spravodlivosti“.

Aarhuský dohovor bol dojednaný v roku 1998 Ekonomickou komisiou OSN pre Európu. Predvída prístup k informáciám, participáciu verejnosti v rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v environmentálnych otázkach. EÚ tento dohovor ratifikovala 17. februára 2005.