Do ekoinovácií smeruje 35 miliónov eur

Zdroj: www.imagebank.sweden.se

Celkovo 42 projektov pokrýva širokú škálu environmentálnych inovácií. Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) je určený na podporu nových výrobkov, služieb a procesov, ktoré využívajú menej prírodných zdrojov a produkujú menej odpadu, emisií a škodlivín.

Ekologické inovácie tvoria tzv. zelený prvok rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a sú hnacou silou Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP). Ich celkový rozpočet na obdobie rokov 2008 – 2013 je približne 200 miliónov EUR.

Počet záujemcov sa každým rokom zvyšuje

Medzi úspešných žiadateľov v roku 2010 patrili projekty neinvazívnej metódy opravy netesností vodovodných potrubí; protihlukové panely na stlmenie hluku zo železnice, vyrobené z gumy zo starých pneumatík; biologicky rozložiteľné interiérové panely, ktoré dokážu znížiť hmotnosť lietadla o 15 %; proces fermentácie, ktorý umožňuje rekuperáciu CO2 v pivovaroch; či prefabrikovaný systém bývania vyrobený z obnoviteľných materiálov z miestnych zdrojov (drevo a slama).

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik k novým projektom uviedol: „Tieto ekologické inovácie sú významným zdrojom inšpirácie. Sú dôkazom toho, že v Európe je možné úspešne podnikať a zároveň byť šetrný k životnému prostrediu. A ja môžem s potešením oznámiť, že na rok 2011 sú k dispozícii finančné prostriedky v sume 38 miliónov EUR, teda o tri milióny viac než v minulom roku, no stále výrazne pod hranicou rastúceho dopytu“.

V rámci výzvy na predkladanie návrhov v roku 2010 bolo predložených 287 návrhov, teda o 42 % viac než v roku 2009. Približne 66 % účastníkov a príjemcov je z malých a stredných podnikov.

Riešitelia projektov pochádzajú celkovo z 13 rôznych krajín, predovšetkým zo západnej a južnej Európy. Únia však ocenila aj po jednom projekte zo Slovinska a Chorvátska a dva izraelské projekty.

Rok 2011: ešte viac peňazí, dôraz najmä na ochranu vody

Žiadosti o financovanie v celkovej sume 38 miliónov EUR, ktoré sú k dispozícii v rámci výzvy na predkladanie návrhov na rok 2011, sú popri recyklácii materiálov, udržateľných budovách, potravinárskom a nápojovom odvetví a ekologickom podnikaní vítané predovšetkým v prioritnej oblasti ochrany vody.

Táto výzva je otvorená do 8. septembra 2011. Požiadavkou je pridaná hodnota z európskeho hľadiska.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.