Dva nové granty EIB na podporu univerzitného výskumu

Akcia EIB a vysokých škôl na podporu výskumu, prostredníctvom ktorej vedie Európska investičná banka väčšinu svojich inštitucionálnych vzťahov s vysokými školami, pozostáva z troch rozdielnych programov:

  • EIBURS, program EIB na sponzorovanie vysokoškolského výskumu EIB (EIB University Research Sponsorship Programme),
  • STAREBEI (STAges de REcherche BEI), program financovania mladých výskumníkov, ktorí pracujú na spoločných projektoch EIB a vysokých škôl, 
  • Vysokoškolské siete EIB, mechanizmus spolupráce pre vysokoškolské siete, ktorých črty majú zvláštny význam pre podporu cieľov skupiny EIB.

Z programu EIBURS sa poskytujú granty vysokoškolským výskumným centrám, ktoré sa zaoberajú témami s veľkým významom pre banku. Finančná podpora EIB v objeme až 100 000 EUR ročne na obdobie troch rokov sa prostredníctvom súťaže poskytuje zainteresovaným katedrám vysokých škôl alebo výskumným strediskám, ktoré sú pridružené k vysokým školám v EÚ, prístupových alebo pristupujúcich krajinách a majú uznávané odborné zázemie v oblastiach určených EIB. Výstupmi úspešných projektov sú rôzne typy výskumov, organizovanie kurzov a seminárov, budovanie sietí, šírenie výsledkov atď.

Na akademický rok 2009/2010 sa v programe EIBURS vybrali dve nové línie výskumu:

  • Rozvoj verejných e-služieb v Európe

Zásadnou požiadavkou na urýchlenie nasadenia aplikácií e-služieb na zvýšenie produktivity je podľa obnovenej Lisabonskej stratégie ako aj Európskeho plánu hospodárskej obnovy, zabezpečenie vysokorýchlostného širokopásmového prístupu k internetu v Európe. Výskumný program by mal vyhodnotiť potenciál zabezpečenia v rôznych typoch e-služieb (napr. e-vláda, e-zdravotníctvo, e-vzdelávanie), pričom by definoval zodpovedajúce úlohy súkromného a verejného sektora a najúčinnejšie spôsoby realizácie (predovšetkým v kontexte dojednania vo verejno-súkromnom partnerstve).

Výskumný program by mal zároveň odrážať verejný záujem pri  rozvoji iniciatív na strane dopytu odvíjajúcich sa od aplikácií IKT v iných odvetviach, ako napríklad v doprave, ale najmä v energetike, kde IKT môžu hrať dôležitú úlohu vo  zvyšovaní energetickej efektívnosti.

Projekt môže zahrňovať doplňujúce výskumné činnosti, ktoré by univerzitné centrum chcelo podniknúť spolu so sponzormi, ako napríklad a) príprava kurzov a seminárov, b) tvorba databáz a realizácie prieskumov a c) vypracovanie podrobných prípadových štúdií.

  • Finančné a ekonomické ocenenie vplyvov na životné prostredie

Prebiehajúce klimatické zmeny, pokračujúce ničenie biotopov a fragmentácia ekosystémov ako sú lesy, mokrade a pobrežné oblasti a zároveň znižovanie významu ich funkcií, sa stávajú globálnou témou 21. storočia. EIB preto vyzýva na predkladanie výskumných návrhov v jednej alebo oboch nasledujúcich navzájom súvisiacich oblastiach:

  1. Náklady a prínosy súvisiace s ochranou ekosystémov v kontexte klimatických zmien vzhľadom na potrebu riešiť existujúce hrozby s cieľom posilniť ich odolnosť voči vplyvom klimatických zmien a vzhľadom na úlohu (a hodnotu) zdravých ekosystémov, čo sa týka zmiernenia klimatických zmien a prispôsobenia sa klimatickým zmenám,
  2. Uplatňovanie trhových prístupov pri ochrane ekosystémov a podpore ich pôsobenia na základe skúseností z trhu s uhlíkom.

Termín na predloženie návrhov je 30. september 2009. Návrhy predložené po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy.

Podrobnejšie informácie o výberovom procese v programe EIBURS, ako aj o iných programoch a mechanizmoch nájdete na tejto internetovej stránke