Elektronické aukcie: inovácie, ktoré šetria peniaze?

V prvom panely konferencie, ktorý niesol názov „Inštitucionálne a organizačné reformy na Slovensku v komparatívnom pohľade“ a prebiehal pod vedením poslanca Miroslava Beblavého, odznel aj príspevok Emílie Sičákovej-Beblavej (FSEV/CESI UK) „Zavedenie elektronických aukcií vo verejnom obstarávaní na Slovensku“.

Emília Beblavá vo svojej prezentácii zdôraznila pozitívny efekt zavedenia e-aukcií v prípade samospráv, ktoré v čoraz väčšej miere prejavujú záujem o elektronické aukcie. Za dôležitý považuje bottom-up prístup – ich zavedenie centrálnym príkazom by mohlo celý inštrument poškodiť.

Upozornila však, že je nereálne očakávať, že elektronické aukcie prinesú šetrenie rádovo v desiatkach percent. Na druhej strane, dôležitý nie je len ich finančný efekt, ale aj pozitívny vplyv na kultúru správy veci verejných.

Cena a kvalita

Diskutant prvého panela Kristof Varga podčiarkol, že vo vzťahu k verejnému obstarávaniu všetkých zaujíma predovšetkým cena, ale bolo by dobré sústrediť sa aj na element kvality, ktorá je dôležitá napríklad v stavebníctve alebo v softvérových projektoch.

Preto je podľa Kristofa Vargu potrebné položiť ešte jednu otázku: či boli samosprávy spokojné s kvalitou dodaných služieb z dlhodobej perspektívy. Dôležité podľa neho je, aby bola v systéme vytvorená dôvera a došlo tak k odstráneniu existujúcej korupcie a k zníženiu transakčných nákladov. Dôležité je tiež skúmať ako vznikajú príklady kvality a udržateľnej zmeny, ktoré prinášajú také systémy, akými sú e-aukcie.

Podľa Emílie Syčákovej-Beblavej nebolo zavedenie elektronických aukcií v 40 samosprávach len dôsledkom fiškálneho, ale aj politického tlaku. Tieto faktory však neboli predmetom analýzy. Zároveň je dôležité pokračovať vo výskume a sledovať faktory, ktoré prinášajú najväčšie úspory a podľa toho by sa mohla v budúcnosti zmeniť príprava ľudí zodpovedných za systém.

Vedúci panelu, Miroslav Beblavý, poznamenal, že v systéme existuje veľká variácia a nie je jednoduché zistiť, aké sú reálne úspory. Je však zrejmé, že lepšia implementácia môže viesť k väčším úsporám.

Politický element korupcie je vo všeobecnosti slabo preskúmaný. Zatiaľ vieme, že štrukturálne reformy neprinášajú symbolickú hodnotu boja proti korupcii hoci v zásade majú väčší efekt na zmeny.

Podľa Kristofa Vargu je dôležité sledovať, ako aktéri obchádzajú alebo neobchádzajú systém a pretrvávajú v korupcii. Boj proti nej je podľa neho priestorom pre spojenie súkromného a verejného sektora.

Emília Syčáková-Beblavá hovorí o elektronických aukciách Aj v interview pre EurActiv.sk.