Erasmus+ a Horizont 2020: víťazi európskeho rozpočtu

Zdroj: Amcham

Rada ministrov pre konkurencieschopnosť (vzdelávanie, výskum) dala po Európskom parlamente poslednú bodku za schvaľovaním dvoch veľkých podporných programov EÚ, kľúčových z hľadiska šancí Európy odolávať v globálnej súťaži.

Program Erasmus plus vstúpi do platnosti už v januári 2014. Prvé výzvy z Horizontu 2020 2020 chce Európska komisia vydať už 11. decembra.

„Tieto výzvy budú veľkou príležitosťou pe vedcov ale aj pre firmy, ktorú by si nemali nechať ujsť“, povedala eurokomisárka zodpovedná za výskum Máire Geoghegan-Quinnová.

Horizont 2020 je s 80 miliardami eur najsilnejším programom na podporu vedy a vývoja v histórii únie a jeden z najlepšie dotovaných verejných programov v celosvetovom meradle. Oproti končiacemu 7 Rámcovému programu došlo k navýšeniu dostupných prostriedkov o 30 %.

Zastrešenie všetkých prostriedkov pod jeden program prináša výhodu jednotných pravidiel, čo  má pomôcť v administrovaní projektov. Program chce byť prístupnejší najmä malým výskumným organizáciám a malým podnikom.  Viac peňazí dostane aj Európsky inovačný a technologický inštitút. Ako jediný poskytuje zdroje priamo univerzitám.

Slovenský minister školstva Dušan Čaploviť za prínos aj to, že Rada ministrov odobrila do roku 2020 aj peniaze pre Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER), ktorý sa zaoberá výskumom jadrovej syntézy a vytvára predpoklady na zabezpečenie alternatívnych zdrojov energie pre celý svet.

Prefinancovanie programu EURATOM, pod ktorý spadá aj ITER, ešte musí prerokovať Európsky parlament.

Slovenskí vedci teraz musia podľa ministra „dokázať, že vedia byť úspešní a dokážu získať z týchto zdrojov financie na rozvoj vedy, výskumu a inovácií v prostredí Slovenskej republiky“. To je podľa neho možné prienikom na rôzne medzinárodné konzorciá, pretože úspech môže byť najmä v podobe spoločných projektov.

Vítanou šancou je podľa Čaploviča aj „dôraznejšia spolupráca“  v rámci krajín Vyšehradskej štvorky (V4).

Zastrešujúci vzdelávací program Erasmus+ zase spája zdroje určené na vzdelávanie vo všetkých stupňoch, rozpočet pre mládežnícke aktivity a po prvýkrát aj šport.

Eurokomisárka zodpovedná za vzdelávanie Androulla Vassiliou tvrdí, že môže pomôcť aj so zamestnateľnosťou mladých ľudí, čo je v mnohých európskych krajinách akútny probléma zároveň európska politická priorita.

„Hoci sa väčšina rozpočtu použije na granty individuálnej mobility, Erasmus+ bude tiež podporovať partnerstvá, ktoré pomôžu prechodu zo vzdelávania k zamestnaniu, a reforme a modernizácii kvality vzdelávania v členských štátoch“, povedala Vassiliou.

Šéf slovenského rezortu školstva pre TASR povedal, že končiaci program Erasmus zo súčasného obdobia je dostatočne využívaný a na zhodnotenie všetkých možností nového, rozšíreného programu bude potrebné, aby aj z ministerstva, prostredníctvom zriadených sprostredkovateľských centier, prúdilo čo najviac informácií pre záujemcov.

"Ide o to, aby mladí ľudia mali kus odvahy a hlásili sa na tieto programy. Môže to priniesť veľké úspechy pre nich aj pre Slovensko," zhodnotil situáciu Čaplovič.

Záujem je podľa ministra aj o slovenské školy, vďaka tomu, že niektoré univerzity vyučujú v anglickom alebo nemeckom jazyku. Dobré podmienky pre študentov a stážistov zo zahraničia sú podľa neho na Lekárskej fakulte v Martine, kde chodia nielen mladí ľudia z krajín EÚ, ale rastie aj počet záujemcov z Nórska. Vysoký záujem je tiež o Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, kde sa napríklad čoraz častejšie hlásia študenti z Fínska.

EurActiv/TASR

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.