EÚ chce sprístupniť „osirotené diela“

Zdroj: Európska komisia

Na sprístupnenie diel v digitálnom archíve alebo e- knižnici, je potrebný predchádzajúci súhlas autora. Ak príslušného nositeľa autorského práva nie je možné určiť, alebo nájsť, uvedené diela sa označia ako osirotené diela.

Knižnice, múzeá či verejnoprávne televízie sa doteraz obávali tieto diela využívať z obáv, že by ich mohol nositeľ práv neskôr žalovať. Považovali to za príliš riskantné. Tieto diela pritom často tvoria aj tri štvrtiny celej zbierky inštitúcie.

Navrhovaná smernica má uľahčiť verejným inštitúciám vyhľadávanie a používanie diel umelcov, ktorých identitu nie je možné zistiť alebo ich nie je možné vyhľadať.

Status osirotených diel by mal byť uznaný naprieč celou Úniou a tieto diela by mohli byť po ich digitalizácii zverejnené na neziskové účely.

„Je to jasná úprava, ktorá dáva verejným inštitúciám právnu istotu, takže sa nebudú báť použitia osirotených diel,“ hovorí spravodajkyňa návrhu, sociálna demokratka Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Návrh tiež napríklad určuje pravidlá, ako identifikovať osirotené diela. Podľa ustanovení smernice by mali byť nositelia práv oprávnení po primeranom odškodnení ukončiť status osiroteného diela. Návrh zároveň chráni verejné inštitúcie pre platením veľkých pokút.

Táto iniciatíva vychádza z odporúčania Komisie z roku 2006 o digitalizácii kultúrneho dedičstva. Napriek tomuto odporúčaniu však uplatňuje len niekoľko členských štátov právne predpisy v oblasti osirotených diel.

Vytvorenie právneho rámca na uľahčenie cezhraničnej digitalizácie a šírenia osirotených diel na jednotnom trhu je tiež jedno z hlavných opatrení, ustanovených v Digitálnej agende, ktorá je súčasťou stratégie Európa 2020.

Tento týždeň prerokoval návrh smernice parlamentný výbor pre právne veci. Smernicu podporuje väčšina politických skupín s výnimkou skupiny zelených.

Ich  europoslanec Christian Engström upozornil, že návrh "nezlepší dostupnosť spoločného európskeho kultúrneho dedičstva.“

„Všetkých vyzvem, aby tento návrh znovu zvážili. V súčasnosti totiž nie je užitočný," dodal Engström. Parlament by mal o návrhu legislatívy hlasovať 12. septembra.