EÚ oprášila stratégiu trvalo udržateľného rozvoja

symbol, európska únia, screening

 

Krátka správa

V juni 2006 prehodnocovala Rada EÚ  “Stratégiu trvalo udržateľného rozvoja EÚ (STUR)”. Pred piatimi rokmi Európska rada na summite v Göteborgu (2001) prijala prvú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja EÚ. Tú v roku 2002 s výhľadom Svetového samitu o trvalo udržateľom rozvoji v Johannesburgu (2002) doplnila o vonkajší rozmer Európska rada v Barcelone. Nová vláda SR sa k už k obnovenej STUR prihlásila  v schválenom programovom vyhlásení (august 2006).

Naďalej pretrvávajúce neudržateľné trendy, pokiaľ ide o zmenu klímy a využívanie energie, hrozby pre verejné zdravie, chudobu a sociálne vylúčenie, demografický tlak a starnutie, hospodárenie s prírodnými zdrojmi, stratu biodiverzity, využívanie pôdy a dopravu, viedli k prepracovaniu pôvodného dokumentu. Tieto negatívne trendy nadobudli naliehavý charakter a vyžadujú si zásahy už v krátkej dobe. Hlavnou výzvou bude postupná zmena súčasne neudržateľných modelov spotreby a výroby a neintegrovaný prístup k tvorbe politík krajín EÚ.

Tento dokument má byť jedinou, súvislou stratégiou o tom, ako EÚ efektívnejšie naplní svoj pretrvávajúci záväzok riešiť výzvy trvalo udržateľného rozvoja. Opätovne potvrdzuje potrebu globálnej solidarity a uznáva dôležitosť posilnenia práce s partnermi mimo EÚ vrátane rýchlo sa rozvíjajúcich krajín, ktoré budú mať výrazný vplyv na globálny trvalo udržateľný rozvoj.

Celkovým cieľom obnovenej STUR EÚ je určiť a vypracovať opatrenia, ktoré umožnia EÚ dosahovať stále zlepšovanie kvality života súčasných i budúcich generácií prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľných komunít schopných efektívne využívať zdroje a hospodáriť s nimi a využiť potenciál pre ekologickú a sociálnu inováciu hospodárstva, a tým zabezpečiť prosperitu, ochranu životného prostredia a sociálnu súdržnosť.

Základom pre túto obnovenú stratégiu Európska rada v júni 2005 schválila vyhlásenie s nasledujúcimi cieľmi a zásadami:

Ciele:

  • Ochrana životného prostredia

  • Sociálna spravodlivosť a súdržnosť

  • Hospodárska prosperita

  • Plnenie medzinárodných povinností

 Medzi hlavné zásady politík patrí:

  • Podpora a ochrana základných práv

  • Solidarita v rámci generácií a medzi nimi

  • Otvorenosť a demokratická spoločnosť

  • Účasť občanov

  • Účasť sociálnych a obchodných partnerov

  • Politická súdržnosť a správa vecí verejných

  • Politická integrácia

  • Efektívnejšie používanie dostupných poznatkov

  • Zásada predbežnej opatrnosti

  • Nechať znečisťovateľov platiť

STUR EÚ a Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť sa vzájomne dopĺňajú. Kým STUR sa venuje prevažne kvalite života, rovnosti medzi generáciami a súvislostiam medzi všetkými oblasťami politík a vonkajším hľadísk a uznáva úlohu hospodárskeho rozvoja pri uľahčovaní prechodu na udržateľnejšiu spoločnosť, Lisabonská stratégia predstavuje príspevok k celkovému cieľu TUR tým, že sa sústreďuje najmä na činnosti a opatrenia zamerané na zvyšovanie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu a zlepšenia tvorby pracovných miest.