EÚ musí byť viac konkurencieschopnou

Lisabonská stratégia - plán zvýšenia konkurencieschopnosti európskej ekonomiky

Krátka správa:

Rast a produktivita v Európe rastú, čo je podľa vicepredsedu Komisie G. Verheugena znakom toho, že: „Sme na správnej ceste…naša stratégia pracuje…teraz musíme zamerať všetku svoju energiu na implementáciu na všetkých úrovniach,“ komentoval komisár správu, ktorá bola prijatá 1. decembra 2006.

Napriek tomu je však priemerná produktivita práce v EÚ stále o 30% nižšia než v USA, a to najmä v nových členských štátoch. Niektoré z týchto krajín však ukazuje veľmi vysoké tempo rastu produktivity práce.

Správa sa zameriava na niektoré dôležité oblasti, ktoré posilnia schopnosť Európy konkurovať zvyšku sveta a pomôžu jej dosiahnuť ciele podpory ekonomického rastu a tvorby pracovných miest. Medzi tieto oblasti patria:

  • Ďalšia liberalizácia energetického sektora, ktorá má potenciál významne prispieť tým, že sa vyrieši súčasná nedostatočná konkurencia a vysoký stupeň segmentácie trhu
  • Zvýšenie podpory pre inovácie, najmä pre tie, ktoré umožňujú prístup k rizikovému kapitálu
  • Podpora rýchlo rastúcich nových trhov, ktoré majú v globálnej ekonomike šancu na úspech
  • Zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom:
    • Zníženia zbytočnej administratívy a bremena na podniky, ktoré by mohli podporiť HDP EÚ o 1,5%, pričom prínosom by bolo uvoľnenie regulácií v krajinách s jej vysokým stupňom, akými sú napr. Maďarsko a Slovensko
    • Uľahčenie začatia podnikania – zdá sa, že existuje pozitívna korelácia medzi HDP na hlavu a nenáročnosťou naštartovania podnikania. Cieľom je, aby do roku 2007 všetky členské štáty umožňovali podnikateľom otvoriť si biznis do siedmich dní
  • Zameranie sa na výskum a vývoj v sektoroch s vysokou mierou rastu, v ktorých je EÚ stále vysoko konkurencieschopná – chemikálie, farmaceutiká, IKT, stroje a dopravné zariadenia – a odklon od sektorov, v ktorých má konkurenčnú nevýhodu v porovnaní so zvyškom sveta – drevo, textílie, kancelárska technika a komunikačné zariadenia.