EÚ rieši jazykovú bariéru pri jednotnom európskom patente

foto: Da Vinciho kresba

V posledných dňoch dali Belgičania do obehu zrevidovaný kompromisný návrh, kde sa „kladie viac pozornosti na záležitosti automatického prekladu a preplatenie nákladov v prípade keď žiadateľ vypíše žiadosť,“ uviedol predstaviteľ predsedníctva EÚ. V porovnaní s predošlým kompromisným návrhom ide o malý krok vpred, ale kritici ho stále považujú za nedostatočný.

Niektoré členské štáty a malé a stredné podniky sa obávajú, že náklady spojené s vyplnením žiadosti o patentovanie narastú pre tých žiadateľov, ktorých rodný jazyk je iný ako tri oficiálne jazyky navrhované Komisiou, v ktorých by sa mali po novom žiadosti vypĺňať- angličtina, francúzština a nemčina.

Tento systém by tak mohol poskytnúť britským, nemeckým a francúzskym spoločnostiam komparatívnu výhodu, keďže by mohli vypĺňať žiadosti vo svojom rodnom jazyku a tie by sa okamžite stali právne záväznými aj v ostatných členských štátoch Únie. Navyše by vyťažili z toho, že žiadosti o patenty, ktoré boli pôvodne vyplnené v inom jazyku, by sa automaticky prekladali do ich reči.

Navrhovaný systém tak znamená, že napríklad estónske alebo portugalské spoločnosti by si najprv museli overiť, či ich patenty už nie sú registrované v angličtine, francúzštine a nemčine, aby sa tak vyhli registrácii už existujúceho patentu. Tento krok by ešte zvýšil ich náklady, a to najmä ak by vyplňovaný jazyk nebol angličtina. Patenty v tejto reči sú totiž vďaka rozšírenosti anglického jazyka vo vedeckej komunite ľahko pochopiteľné. V prípade francúzštiny a nemčiny to tak však nie je.

Os Madrid- Rím

Hlavnými oponentmi súčasného návrhu sú Španielsko a Taliansko. Madrid už predstavil alternatívny návrh, ktorý hovorí, že žiadosti by sa vypĺňali v angličtine a v druhom jazyku, ktorý by si žiadatelia sami vybrali, pričom oba dokumenty by boli právne záväzné. Kritici však uvádzajú, že tento systém by mohol viesť k právnej neistote vzhľadom na veľký počet oficiálnych jazykov EÚ.

Taliansky minister pre európske záležitosti Andrea Ronchi už viackrát pohrozil, že bude návrh v jeho súčasnej podobe vetovať. Ten si pritom vyžaduje jednohlasný súhlas Rady. Belgické predsedníctvo reagovalo tým, že zváži ďalšie možnosti ako zabezpečiť, aby žiadatelia, ktorí nehovoria anglicky, francúzsky a nemecky nemali oveľa vyššie náklady. Jedným z riešení je, že vyplnia patent vo svojom vlastnom jazyku a neskôr im budú preplatené náklady spojené s prekladom do troch spomínaných jazykov. Podľa návrhu predsedníctva sa navyše všetky patenty budú prekladať iba do angličtiny, a nie aj do nemčiny a francúzštiny. Ide o prechodný krok do času, kedy nepokročí kvalita mechanických automatických prekladov, čo by mohlo výrazne znížiť náklad za preklady. Zároveň by to otvorilo dvere tomu, aby sa patenty prekladali do všetkých oficiálnych jazykov EÚ.

Podstata problému

Návrh z dielne Belgicka však nerieši podstatu problému, ktorým je to, že nemčina a francúzština by boli právne záväzné jazyky rovnako ako angličtina. To je presne dôvod, kvôli ktorému sú Rím a Madrid proti. Ako alternatívu požadujú jednojazyčný systém založený na angličtine alebo zahrnutie svojho jazyka medzi oficiálne jazyky európskeho systému patentovania.

Druhý spomínaný návrh by však spôsobil, že ostatné krajiny by žiadali o podobný ústupok a je preto nepravdepodobné, že sa ho podarí presadiť. Hoci jednojazyčný systém podporuje mnoho členských štátov, silne proti sú práve Nemecko a Francúzsko. „Cesta ku kompromisu je veľmi úzka,“ vysvetlil belgický predstaviteľ a dodal, že 25 krajín sa vyjadrilo v prospech návrhu z dielne Komisie, ktorý počíta s troma menovanými jazykmi.

Dnešné (11. októbra) ministerské stretnutie v Luxemburgu, ktoré sa bude touto patentovou otázkou prioritne zaoberať, hoci je „nepravdepodobné, že sa podarí sa dohodnúť,“ uviedol predstaviteľ. Do konca roka sa však majú uskutočniť za cieľom dosiahnuť kompromis ďalšie dve stretnutia.

Poslednou možnosťou je aj to, že by sa skupina minimálne deviatich krajín mohla dohodnúť na tom, že budú pracovať a fungovať na tomto jazykovom základe v rámci vypĺňania žiadostí o patent. Umožňuje to takzvaný mechanizmus „zúženej spolupráce“, ktorý hovorí o tom, že ak v určitej záležitosti nepanuje názorová zhoda, ale minimálne deväť štátov sa dohodne na spoločnom postupe, môže tak spraviť. Táto možnosť však  nie je preferovaným riešením, pretože by pravdepodobne viedla k ešte vyššej neistote a roztrieštenosti na trhu EÚ.

Postoje

„Ako Talian by som uprednostnil, keby boli aj môj jazyk a španielčina považované za oficiálne jazyky európskeho patentu, ale prioritou v tomto prípade je nestrácať ďalej čas a nájsť riešenie,“ povedal eurokomisár pre priemysel Antonio Tajani.

„Teraz je ten čas, kedy musia členské štáty jednať a dosiahnuť konečné riešenie v tomto dlhodobom spore v snahe posilniť pozíciu Európy v celosvetovej znalostnej ekonomike,“ uviedol generálny riaditeľ federácie priemyselných združení EÚ BusenessEurope Philippe De Buck.

Ďalšie kroky

  • 26. november: stretnutie Rady pre konkurencieschopnosť
  • 10. december: stretnutie Rady pre konkurencieschopnosť