EÚ so sedemročným plánom pre vedu a výskum

Pozadie:

Oficiálny návrh Komisie pre Siedmy rámcový program EÚ (FP7) z apríla 2005 získal širokú podporu. Otvorenou otázkou bolo len to, či EÚ bude financovať výskum kmeňových buniek a koľko finančných prostriedkov by malo byť alokovaných na výskum obnoviteľnej energie.

Parlament prijal prvú správu k FP7 v júni 2006 a Rada prijala spoločnú pozíciu v septembri 2006.

Otázky:

Po 19 mesiacoch rokovaní a predložení 2000 pozmeňovacích návrhov, z ktorých sa o 700 hlasovalo, Európsky parlament na plenárnom zasadnutí 30. novembra 2006 dal svoj súhlas siedmemu Rámcovému programu EÚ pre výskum a technologický rozvoj na roky 2007-2013.

„Je to veľký deň,“ povedal komisár pre výskum Janez Potočnik , pretože včasné prijatie FP7 „vyšle silné posolstvo vedeckej komunite, priemyslu a širokej verejnosti“.

Významnými zmenami oproti FP6 sú Európska výskumná rada (ERC), ktorá „do ERA (Európskej výskumnej oblasti) vnáša novú logiku,“ povedal Potočnik, mysliac pritom na skutočnosť, že financovanie a ďalšie rozhodnutia ERC budú prijímané samotnými vedcami. To znamená, že politické ohľady nebudú brané do úvahy pri rozhodovaní o rozdelení prostriedkov ERC. „Myslím si, že je to veľký krok vpred pre Európu a dúfam, že tento druh nového logického prístupu prinesie ovocie tiež do diskusií o iných oblastiach,“ dodal Potočnik.

Tiež povedal, že súčasné technologické platformy „majú veľký potenciál ísť za rámcový program a budú hlavným zdrojom toho, ako chceme riadiť naše financie v kooperačnom programe“.

Pokiaľ ide o financovanie, rozpočet FP7 predstavuje v porovnaní s FP6 ročný nárast o 40% v reálnych sumách a v nominálnych o 60% (v roku 2013 75%). Informačné a komunikačné technológie (ICT) sa stali víťazom štruktúry FP7 s tým, že rozpočet pre ICT predstavuje jednu pätinu celkového rozpočtu FP7 (9 miliárd € z 50,5 miliárd €). Komisia tvrdí, že tento nárast je odôvodnený, pretože ICT sú technológiami, ktoré umožňujú inovácie v mnohých ďalšách oblastiach a preto perfektne zapadajú do lisabonskej agendy EÚ.

Vo vzťahu k energetickému výskumu „máme tri hlavné priority“, povedal spravodajca EP k FP7 Jerzy Buzek. „Najdôležitejšou je efektivita energie. Ďalšími sú obnoviteľné zdroje energie a výskum, vzťahujúci sa na zachytávanie uhlíka. Polovica rozpočtu pre energiu (2,35 miliardy €) bude alokovaná na efektivitu a obnoviteľné zdroje a druhá polovica na technológie čistého uhlia,“ dodal Buzek.

Tematický program environmentálneho výskumu, ktorý obsahuje aj zmenu podnebia, má komparatívne len malé percento celkových prostriedkov – 1,9 miliardy € na sedem rokov. Komisia však tvrdí, že tejto tematike sa nebude venovať len tento tematický program, ale v horizontálnej oblasti aj iné prioritné oblasti ako doprava či energia.

Pokiaľ ide o financovanie výskumu kmeňových buniek, budú naďalej aplikované pravidlá podľa FP6, ale rozsiahla deklarácia Komisie o etickom rámci tohto typu financovania bude zverejnená v Úradnom vestníku ako súčasť balíka FP7. Táto deklarácia zakazuje ničenie embryí len pre účely výskumu alebo obstarávania kmeňových buniek.

Pozície:

Niekdajší komisár pre výskum a súčasný poslanec EP Philippe Busquin povedal: „Radi vidíme, že FP7 bol dnes prijatý, takže vedecká komunita nezažije narušenie svojej práce. Navyše, situácia, týkajúca sa embryonálneho výskumu predstavuje zlepšenie oproti FP6, pretože teraz máme jasné pravidlá, zakazujúce ich ničenie.“

Spravodajca EP k FP7 Jerzy Buzek povedal: „FP7 predstavuje silný signál o tom, že podpora výskumu a inovácií sa konečne stala pre EÚ vrcholnou prioritou. Urobili sme jasnú voľbu a Európa chce staviť na výskum a vývoj. Aj keď rozpočet mohol byť vyšší, nárast vo financovaní výskumu je stále najvyšší medzi programami EÚ. Zdá sa, že sa niečo zmenilo k lepšiemu vo vzťahu k realizovaniu lisabonských cieľov. Chceme, aby sa inovácia stala hlavným sloganom FP7.“

„Náš hlavný zámer je pokračovať v budovaní ERA a vytvoriť pridanú hodnotu prostredníctvom spolupráce. ERA bude počas nasledujúcich siedmych rokov veľmi dôležitá pre integráciu a Lisabon,“ dodal Buzek.

Europoslanec Ján Hudacký (EPP-ED) privítal skutočnosť, že „od samého počiatku bola vo výbore ITRE snaha prijať jasné pravidlá pre účasť na 7. rámcovom programe s čo najväčším stupňom transparentnosti.“ Vyzdvihol tiež jasnosť v pravidlách riadiacich účasť v Euroatome: „Väčšina základných princípov pri určovaní pravidiel účasti na Euratome je identická so všeobecnými pravidlami pre 7. rámcový program… Pravidlá implementácie pre 7. rámcový program Euratom však majú aj svoje špecifiká, ktoré sa týkajú predovšetkým výskumu riadenia termonukleárnej fúzie.“

Ďalšie kroky:

  • Rada má prijať FP7 5. decembra 2006
  • Očakáva sa, že Komisia prijme pracovné programy a zverejní svoje prvé výzvy na návrhy 22. decembra 2006
  • Diskusia o ERA bude spustená začiatkom roku 2007