EÚ vyčlenila na výskum a inovácie rekordnú sumu

zdroj: flickr, autor: student of calvary

Rozpočet na výzvy na predloženie návrhov v siedmom rámcovom programe na rok 2011 tak budú o 12 percent vyššie ako financie vyčlenené na tento rok (5,7 miliardy eur) a až o 30 percent vyššie v porovnaní s rokom 2009.

Tento rekordný balík má posilniť konkurencieschopnosť Európy a pomôcť riešiť naliehavé problémy, ktorým v súčasnosti Únia čelí, vrátane potravinovej bezpečnosti, klimatických zmien, bezpečnosti dodávok energie, či starnúcej populácii.

Finančné prostriedky sú určené pre približne 16 tisíc účastníkov z výskumných organizácií, univerzít  a priemyslu- z toho približne 3000 prijímateľov budú malé a stredné podniky. K formálnemu zverejneniu prvých výziev dôjde zajtra (20. júla).  

Balík má napomôcť k vytvoreniu nových 165 tisíc pracovných miest a ide o kľúčový prvok stratégie Európa 2020 pre rast a zamestnanosť a zároveň inovačnej stratégie, ku ktorej zverejneniu dôjde na jeseň tohto roku. „Ide o veľké peniaze a tie nikdy nebolo treba viac ako teraz. Potrebujeme naďalej investovať do výskumu a inovácií, nie napriek kríze, nie napriek fiškálnym problémom, ale práve kvôli týmto výzvam,“ povedala Geoghegan- Quinn a zároveň dodala: „Investície do výskumu a inovácií sú jedinou rozumnou a trvácnou cestou, ako prekonať krízu a dosiahnuť udržateľný a sociálne spravodlivý rast. Tento európsky balík prispeje k novým a lepším produktom a službám, konkurencieschopnejšej a ekologickejšej Európe a lepšej spoločnosti s vyššou kvalitou života.“

Prioritou sú pritom malé a stredné podniky, ktoré sa považujú za základ inovácií v Európe a predstavujú 99 percent všetkých európskych podnikov. Z nového balíka tak získajú sumu takmer 800 miliónov eur.

Po prvý raz budú zároveň rozpočty ohraničené v niekoľkých oblastiach. Napríklad v oblasti zdravia, znalostnej bioekonomiky, životného prostredia a nanotechnológií musí účasť malých a stredných podnikov dosiahnuť 35 percent celkovej výšky rozpočtu v prípade viacerých tém, uvádza Komisia.

Na oblasť zdravia sa pritom vyčlenila suma 600 miliónov eur a na výskum v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktoré sú súčasťou digitálnej agendy EÚ, poputuje 1,2 miliardy eur.

Viac ako 1,3 miliardy EUR je zasa vyhradených pre najlepších kreatívnych vedcov, ktorých vyberie Európska rada pre výskum.  Granty na podporu mobility získa 7 000 vysoko kvalifikovaným výskumníkom, dodáva Komisia.

Nové produkty a služby

V rámci samotného výskumu v oblasti zdravia sa približne 206 miliónov eur vyčlení na klinické pokusy zamerané na rýchlejšie zavádzanie nových liekov na trh. Pri nanotechnológiách sa pozornosť zameria na výskum, ktorý by mohol viesť k novým patentom a komercionalizácii nových vynálezov. V oblasti informačných a komunikačných technológií poputuje 600 miliónov eur na sieťovú infraštruktúru a služby ďalšej generácie, robotické systémy, elektronické a fotonické komponenty, či technológie digitálneho obsahu. Viac ako 400 miliónov EUR sa vynaloží na podporu výskumu spôsobov, ktorými by IKT mohli prispieť k riešeniu problémov nízkouhlíkového hospodárstva, starnúcej spoločnosti a prispôsobivých a udržateľných závodov.

Výskumné projekty v oblasti životného prostredia dostanú asi 205 miliónov eur.

Komisia tento rok zavádza opatrenia na urýchlenie spoločného využívania výsledkov výskumu v oblasti životného prostredia: príjemcovia  grantov EÚ sa zaviažu, že po uplynutí určitého obdobia embarga voľne sprístupnia publikácie vypracované na základe ich výskumu. 

„Vytvorenie skutočnej inovačnej politiky znamená viac pracovných miest, zlepšenú životnú úroveň a lepšiu a zelenšiu spoločnosť. Je to spojenie svetovej vedeckej úrovne s inovatívnou ekonomikou. To znamená odstránenie prekážok, ktoré brzdia jednotný trh v inováciách a zároveň bránia Európe, aby súťažila v plnej miere so Spojenými štátmi a inými,“ dodáva eurokomisárka.