Eurofondy: 40 mld. korún pre výskum a vývoj z EÚ

Krátka správa

Výdavky na výskum a vývoj v Slovenskej republike sú jedny z najnižších v EÚ  a v posledných rokoch majú klesajúcu tendenciu. Za posledné dva roky sa (aj vďaka vládnemu programu Minerva) uskutočnili mnohé pozitívne zmeny v oblastiach inovácií, vedy a výskumu, podnikateľského prostredia a informatizácie spoločnosti. Teraz dostáva Slovensko jedinečnú šancu vybudovať s pomocou eurofondov národný inovačný systém, ktorý je ale podmienený transferom znalostí.

Schválením Operačného programu Výskum a vývoj 2007 – 2013 Európskou komisiou (28. novembra 2007) sa mozaika 11 programov Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013 doplnila o významné zdroje určené vede, vysokým školám a na prenos poznatkov z vedecko-výskumnej oblasti do praxe. Podporovať sa bude aj budovanie centier excelncie. Je jedným z hlavných programov napomáhajúcich napĺňaniu Lisabonskej stratégie.

OP VaV patrí medzi programy, ktoré pokrývajú regióny z obidvoch cieľov podpory (Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť) a týka sa tak celého Slovenska. Nemalé prostriedky (326.4 mil. eur) sú určené pre región hlavného mesta, v ktorom je lokalizovaná viac ako polovica slovenskej vedecko-výskumnej základne.

Program sa delí na sedem prioritných osí, z ktorých tri sa týkajú mimobratislavských regiónov, dve Bratislavy a dve spolufinacujú technickú pomoc.  

Priorintá os Opatrenia Príspevok ERDF v eur
1. Infraštruktúra VaV 1.1 OBNOVA A BUDOVANIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY VaV 264 318 054
2. Podpora VaV

2.1 PODPORA SIETÍ EXCELENTNÝCH PRACOVÍSK VaV AKO PILIEROV ROZVOJA REGIÓNU A PODPORA NADREGIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE

2.2 PRENOS POZNATKOV A TECHNOLÓGIÍ ZÍSKANÝCH VaV DO PRAXE

396 477 080
3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v BA kraji 3.1 OBNOVA A BUDOVANIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY VaV V BRATISLAVSKOM KRAJI 126 386 410
4. Podpora výskumu a vývoja v BA kraji

4.1 PODPORA SIETÍ EXCELENTNÝCH PRACOVÍSK VaV AKO PILIEROV ROZVOJA REGIÓNU V BRATISLAVSKOM KRAJI

4.2 PRENOS POZNATKOV A TECHNOLÓGIÍ ZÍSKANÝCH VaV DO PRAXE V BRATISLAVSKOM KRAJI

189 579 614
5. Infraštruktúra vyskoých škôl 5.1 BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY VYSOKÝCH ŠKÔL A MODERNIZÁCIA ICH VNÚTORNÉHO VYBAVENIA ZA ÚČELOM ZLEPŠENIA PODMIENOK VZDELÁVACIEHO PROCESU 200 000 000
6. Technická pomoc pre Cieľ Konveregencia 22 204 866
7. Technická pomoc pre Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 10 449 349
Spolu 1 209 415 373

K peniazom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je potrebné pripočítať 15% spolufinancovanie z národných zdrojov a ďalších 244 miliónov eur, z ktorými počíta vláda z iných zdrojov.

Šéfovať programu bude Ministerstvo školstva SR (RO – riadiaci orgán), implementovať (SO/RO – sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom) ho bude štátna agentúra ASFEU (Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ). Rezort školstva má na starosti aj začiatkom novembra schválený program financovaný z ESF – OP Vzdelávanie (EurActiv.sk, 6/11/2007).

Ministerstvo školstva informuje, že „priestor dostanú tvorivé nápady vedúce k flexibilnej spolupráci univerzít a výskumných centier s malými a strednými podnikmi. Rast konkurencieschopnosti slovenských výskumných tímov prinesie so sebou nové príležitosti na spoluprácu aj na medzinárodnej úrovni.“

Oprávnení žiatelia:

  • vysoké školy a Slovenská akadémia vied,
  • široké spektrum výskumno-vývojových organizácií a inštitúcií (vrátane mimovládnych organizácií),
  • súkromné spoločnosti zaoberajúce sa VaV.  

Schválený Operačný program Výskum a vývoj si stiahnite tu