Eurofondy na výskum 2008: 9 výziev za viac ako 10 mld. korún

Krátka správa 

Slovenské regióny by sa mali čo najlepšie pripraviť na maratón 10 výziev, ktoré chce v priebehu roka zverejňovať ministerstvo školstva a jeho agentúra ASFEU v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.

Medzi žiadateľmi o podporu budú verejné, štátne i súkromné vysoké školy, podnikateľské inkubátory a vedecko-technologické centrá.

Operačný program Výskum a vývoj schválila Európska komisia koncom novembra tohto roku a program patrí medzi väčšie programy s celkovým príspevkom z ERDF, ktorý v rokoch 2007 – 2013 môže dosiahnuť viac ako 1,2 mld. eur.

Ministerstvo školstva zverejnilo už indikatívny harmonogram, avšak programový manuál k výzvam ešte nie je dostupný. Manažér publicity programu M. Chalmovský z ministerstva školstva uviedol, že “na manuáli sa ešte pracuje, keď bude k dispozícii na webe, dáme vedieť mailinglistom”.

Ministerstvo školstva zatiaľ ako jediné zverejnilo v termíne podľa uznesenia vlády programový manuál,a to k OP Vzdelávanie.

Časový harmonogram výziev na rok 2008 OP Výskum a vývoj

Opatrenie/
Popis aktivít
Termín spustenia
výzvy
Uzávierka Rozpočet výzvy

5.1 Budovanie infraštruktúry VŠ a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Rekonštrukcie VŠ: investície ( zatepľovanie, výmena okien, výmena/oprava strechy, ústredného kúrenia, oprava stien, omietky, exteriéru, stabilizácia budov, úpravy interiéru, zabezpečenie bezbariérovosti, požiarnej bezpečnosti, rekonštrukcia soc. zariadení a WC, teplovodných, vodovodných, kanalizačných a el.  sietí, budovanie a údržba IKT sietí)

Február 2008 Máj 2008 2 000 mil. Sk

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

2.1.1: Podpora výmenných a spoločných výskumných programov slovenských VaV a vzdelávacích inštitúcií so zahr. inštitúciami VaV

– Investičné a bežné náklady z existujúcich, implementujúcich sa projektov  (napr. nadväznosť na 7. rámcový program EÚ pre výskum, technický rozvoj a demonštrácie, EUREKA, COST);

2.1.2: Podpora významných výskumných a vývojových projektov v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti

– Investičné a bežné náklady z plánovaných, pripravovaných projektov v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (napr. príprava, zlepšenie podmienok účasti v 7. rámcovom programe EÚ

Február 2008 Máj 2008 1 000 mil. Sk

4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk VaV ako pilierov rozvoja regiónu v BA kraji

4.1.1: Podpora výmenných a spoločných programov VaV-ých a vzdelávacích inštitúcií v BA  so zahraničnými inštitúciami VaV
– ako pri 2.1.1

4.1.2: Podpora významných VaV projektov v BA kraji v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti
– ako pri 2.1.2

Február 2008 Máj 2008 500 mil. S

2.1 Podpora sietí excel. pracovísk VaV ako pilierov rozvoja regiónu a podpora  nadregionálnej spolupráce
– ako pri  2.1.2

Máj 2008 August 2008 1 000 mil. Sk

4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v BA kraji

– ako pri 4.1.2

Máj 2008 August 2008 500 mil. Sk

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných VaVdo praxe

– Zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou v regiónoch (napr. podpora a budovanie výskumno-vývojových centier)

Október 2008 Január 2009 2 000 mil. Sk

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných VaV do praxe v BA kraji

– ako pri 2.2

Október 2008 Január 2009 1 000 mil. Sk

1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry VaV

– Modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v regiónoch

December 2008 Marec 2009 1 500 mil. Sk

3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry VaV v BA kraji

– Modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry VaV v BA

December 2008 Marec 2009 750 mil. Sk

 Zdroj: MŠ SR, 14. december 2007