Európa eviduje čoraz menej žiadostí o patent

V období od roku 1995 do roku 2008 sa počet žiadostí o pridelenie patentov v členských krajinách EÚ zvyšoval. Za ostatných viac ako 10 rokov sa zdvojnásobil, čo spôsobilo, že personálne kapacity Európskeho patentového úradu (EPO) sa vyčerpali a ešte dnes leží na stole 400 – 500 tis. nevyriešených požiadaviek. Pri tom asi polovica žiadostí v minulom roku bola označená za nedostatočné.

Prvé dva mesiace tohto roka sa niesli v znamení poklesu počtu žiadostí o priznanie nových patentov, vyplýva z predbežných štatistických údajov EPO. Počet žiadostí sa v porovnaní s minulosťou znížil až o 7 percent. Pravdepodobne ide o dôsledok finančnej a hospodárskej krízy. Experti sa obávajú, že vývoj tohto trendu môže mať exponenciálny charakter a preto môže ohroziť snahu vytvárať európsku vedomostnú spoločnosť.

Prieskum zámerov klientov EPO, ktorý bol zostavený ešte v polovici roka 2008 a vydaný v apríli 2009, ešte nezohľadnil dôsledky finančnej a hospodárskej krízy. S odhadom, že rok 2009 bude úspešným a nebude sa prehlbovať hospodárska kríza, i tak predpokladá zníženie počtu žiadostí o vydanie nových patentov v období 2009 – 2010. Recesia sa medzi časom ale prehĺbila.

Predbežné čísla zo začiatku súčasného roka napovedajú, že počet nových patentov bude po prvýkrát od roku 1990 nižší, než v uplynolých obdobiach.

Informácie prichádzajú v čase, kedy prebieha tematický Európsky rok kreativity a inovácií, v ktorom sa viac ako inokedy diskutuje aj o cieli Lisabonskej stratégie; stať sa do roku 2010 najkonkurencieschopnejšou poznatkovou ekonomikou na svete. Už v uplynulých rokoch však bolo zrejmé, že tento cieľ sa členským krajinám nepodarí dosiahnuť.

Predbežné štatistiky za prvé dva mesiace tohto roka tiež odhalili, že v rozpočte EPO chýba 60 mil. eur. Hoci bude potrebné finančnú dieru zaplátať, EPO pokračuje vo svojej práci tak, ako doteraz, aj napriek obavám, že by sa dlh Úradu mohol v roku 2010 ešte zvýšiť. V aktuálnom 7-ročnom rozpočtovom období je pre činnosť EPO vyčlenených 1,2 mld. eur, pričom ak by Úrad čelil platobnej neschopnosti, dlhodobý rozpočet možno zvýšiť až na 2 mld. eur.

Kritici a experti upozorňujú, že prekážkou pre priznávanie nových patentov je aj komplikovaný administratívny postup, ktorý pramení z neexistencie jednotného európskeho patentu. Inými slovami, ak chce firma získať patent alebo právo na priemyselný vzor v celej EÚ, musí absolvovať 27 národných procedúr, v každej členskej krajine samostatne. Dôsledkom je, že v porovnaní s USA alebo Japonskom trvá vydanie „celoeurópskeho“ patentu dvojnásobne dlhšie (v priemere 44 mesiacov) a administratívne náklady sú päťnásobne vyššie než v USA (10.330 eur) a trojnásobne vyššie než v Japonsku (16.450 eur) (EurActiv 09/12/08).