EP podporuje oživenie starých priemyselných regiónov

Autor: Sura Nualpradid, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

V utorok (21.5.) Európsky parlament veľkou väčšinou 618 poslancov podporil uznesenie, ktoré vzišlo z iniciatívy Jensa Geiera (Socialisti & Demokrati, Nemecko), a týkalo sa regionálnych stratégií pre priemyselné oblasti EÚ.

„Priemysel Európskej únie bol a je motorom pre vytváranie pracovných miest a pre podporu rastu a inovácií. To sa odráža aj v tom, že štáty so silnou industriálnou bázou vychádzajú z finančnej krízy lepšie ako iné. Európska komisia to uznala,“ poukázal Jens Geier v súvislosti s aktualizáciou stratégie pre priemyselnú politiku v októbri 2012. Stratégia ale podľa neho nedostatočne zohľadňuje dimenziu regionálnej politiky.

„Pretože priemysel nevzniká a nefunguje v prázdnom priestore. Potrebuje pracovnú silu, suroviny, energiu, infraštruktúru, zariadenia pre výskum a kvalifikovanie a financie. Preto patria priemyselné a mestské oblasti k sebe. Práve preto sú regióny s industriálnym rázom vždy aj mestskými regiónmi. A tieto mestské regióny majú špecifické silné i slabé stránky,“ zdôraznil nemecký europoslanec význam prepojenia medzi priemyslom a lokálnym rozvojom.

Návrat k 20 %

V období 2008-2011 podiel priemyselnej produkcie na HDP Európskej únie klesol z 20 % na 16 % a počet pracovných miesto v tomto sektore klesol o 11 %. Európske inštitúcie chcú tento trend úpadku zvrátiť.

Podľa odhadov Komisie pri každých 100 pracovných miestach vytvorených v priemysle môže v ostatných hospodárskych odvetviach vzniknúť 60 až 200 nových pracovných miest. V období 2008-2011 podiel priemyselnej produkcie na HDP Európskej únie klesol z 20 % na 16 % a počet pracovných miesto sa v tomto odvetví znížil o 11 %. Európske inštitúcie chcú tento nepriaznivý trend zvrátiť a dostať ho späť na 20-percentný podiel HDP do roku 2020. Tento cieľ si EK stanovila v rámci stratégie pre re-industrializáciu.

„Je možné to dosiahnuť, pretože situácia v mnohých krajinách, napr. v Nemecku, je lepšia. Ale v iných situácia nie je veľmi ľahká. Myslím si, že je dôležité pracovať v prospech inovácií, v prospech výskumu,“ uviedol komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani rozhovore pre bruselský EurActiv, pričom kritické bude dostať finančné prostriedky k malým a stredným podnikom.

Udržateľne, účinne a inkluzívne

Politika súdržnosti môže pomôcť riešiť štrukturálne nedostatky, ktorým čelí priemyselné odvetvie v Únii, a zároveň prispieť k dosiahnutiu ambicióznych cieľov stratégie Európa 2020 vrátane prechodu k udržateľnému, nízkouhlíkovému, energeticky účinnému a inkluzívnemu hospodárstvu, ktoré podporuje zamestnanosť a znalosti. Ako potvrdzuje uznesenie EP, priemyselná politika sa príliš často sústreďuje na špecifické každodenné problémy sektora a prehliada sa jej silný vplyv na región.

Je preto potrebné nájsť nové a inovatívne integrované prístupy, vytvoriť vhodné legislatívne rámce a stratégie inteligentnej špecializácie. Poslanci poukázali na, že vo väčšine prípadov je čiastočným dôvodom úpadku starých priemyselných regiónov prílišné spoliehanie sa na monoštruktúry, ako je napr. čisto ťažba surovín, železiarska, strojárska či textilná výroba. Práve diverzifikácia hospodárstva má byť dôležitým základom pre trvalo udržateľný rast a vytváranie pracovných miest.

Mnoho bývalých priemyselných oblastí tiež disponuje veľkými možnosťami na zvýšenie energetickej účinnosti prostredníctvom uplatnenia moderných technológií a stavebných noriem, čo by prospelo regionálnemu hospodárstvu a životnému prostrediu.

Financie sa nevyužívajú

Medzi hlavné výzvy pre staré priemyselné regióny sa uvádzajú: regenerácia pôdy, bývania a sociálnej infraštruktúry; rozvoj foriem udržateľnej dopravy; odborná príprava nezamestnaných a celoživotné vzdelávanie so zameraním na vysokokvalitné technologické vzdelanie; udržateľná obnova dotknutých oblastí so začlenením zelených oblastí; riešenie ekologických problémov; či prekonanie finančných prekážok a nedostatku možností priameho financovania.

Po finančnej stránke by mohlo pomôcť napríklad sprístupnenie Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov, finančný inžiniering Európskej investičnej banky ako aj vnútroštátne, regionálne a komunálne politiky hospodárskeho rozvoja.

Europoslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že tieto možnosti nie vždy umožňujú riešiť skutočné problémy konkrétnych regiónov, a nad tým, že aj v čase krízy dochádza k nedostatočnému využívaniu prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov členskými štátmi a regiónmi.

Poučenia od iných

Europoslanci zdôraznili, že regióny, ktoré sa snažili preskúmať nové možnosti regionálneho rozvoja, uspeli najmä tam, kde tieto stratégie založili na prvkoch z minulosti, ich územných výhodách, ich priemyselnom dedičstve, skúsenostiach a kapacitách.

Uznesenie poukazuje sa na pozitívne skúsenosti s reindustrializáciou v britskom Manchesteri, francúzskom Lille, nemeckých regiónoch Essen a Porúrie, či v španielskom meste Bilbao, kde financovanie zo strany EÚ prispelo k transformácii a reštrukturalizácii starých priemyselných regiónov;

Europoslanci privítali aj priaznivý vplyv udeľovania označenia Európske hlavné mesto kultúry (EHKM) mestám a aglomeráciám a zdôraznili význam kultúry a kreatívnej tvorby ako katalyzátorov regenerácie mesta a príťažlivosti regiónu. Tohtoročnými držiteľmi titulu EHMK sú Košice a Marseille.

Ako úspešní modely integrovaného prístupu rozvoja regiónov uvádzajú aj aktivity v rámci programu pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (COSME), či model vidieckych rozvojových stratégií prichádzajúcich zdola (LEADER), s tým, že by sa mali podporovať miestne rozvojové iniciatívy pre mestské oblasti prichádzajúce zdola.

Slovenskí poslanci sú za

Všetci slovenskí europoslanci okrem Petra Šťastného (EĽS), ktorý sa hlasovania nezúčastnil, uznesenie o regionálnej stratégii pre priemyselné oblasti v Únii podporili.

„Z dôvodu úpadku mnohých tradičných priemyselných odvetví, napríklad uhoľného, oceliarskeho, textilného alebo strojárskeho priemyslu, ktoré prispievali k prosperite mnohých regiónov počas niekoľkých desaťročí, však v súčasnosti čelí množstvo regiónov v Európskej únii problémom,“ uviedla Monika Flašíková Beňová (S&D).

„Mnoho európskych regiónov je závislých od európskych finančných prostriedkov vo forme podpory zameranej na transformáciu a reštrukturalizáciu starých priemyselných oblastí týchto regiónov. Je čoraz zrejmejšie, že na pozadí finančnej a hospodárskej krízy nie je možné vysoké ambície vyplývajúce z priemyselnej politiky EÚ a stratégie EÚ 2020 dosiahnuť len prostredníctvom odvetvových politík, ale dôležité využívať i podporu v rámci opatrení politiky súdržnosti.“

„V mnohých štátoch vidíme zanedbané, spustnuté bývalé strojárske a oceliarske priemyselné zóny,“ dodala ďalšia europoslankyňa z frakcie Socialistov a demokratov Monika Smolková.

Zdôraznila, že „regionálne stratégie musia zahŕňať aj prepojenie s vedou a výskumom, s odbornými školami a tiež so samosprávnymi orgánmi. Je to nevyhnutné z dôvodu, aby investície nemali iba krátkodobý charakter, ale aby bola zabezpečená kontinuita od výchovy odborných pracovníkov až po koordináciu na ďalšie odvetvia v danom regióne.“

„Existujú oblasti v Európe, ktoré sa už s podobným problémom dokázali vyrovnať. Ich transformácia a reštrukturalizácia sa mohli uskutočniť práve prostredníctvom financovania zo strany Európskej únie,“ dodal Miroslav Mikolášik z Európskej ľudovej strany (EPP). Zdôraznil, že situácia sa vyhrocuje, „ak sa daný región ´uzamkne´ vo svojom tradičnom odvetví“.

„Z tohto dôvodu je potrebné vytvárať možnosti na príchod zahraničných investorov a podporovať vznik nových študijných odborov s výskumnými centrami v nových oblastiach. Uvoľnenie finančných prostriedkov na podporu týchto častí Európy je totiž mimoriadne dôležité, a to najmä v súvislosti s bojom proti hospodárskej kríze. Keďže sme vytvorili menovú úniu, nesmieme zabúdať, že ak je zlá situácia v jednom regióne, musí sa s tým vyrovnať celá Únia.“

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.