Európske regióny pod lupou

Regionálna ročenka Eurostatu obsahuje údaje o HDP, populácii, urbanizme, štruktúre podnikov, trhu práce, doprave, turistickom ruchu, vede a inováciách, zdraví a poľnohospodárstve v regiónoch krajín Únie, kandidátskych krajín (Chorvátsko, Macedónsko, Turecko) a krajín Európskeho združenia voľného obchodu (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko). Tento rok sú pridané aj dve nové štatistiky – cena pracovnej sily a sektorová produktivita.

V roku 2006 bolo napríklad v hi-tech sektoroch v EÚ zamestnaných 4,4% pracovnej sily. Tri štvrtiny z toho v poznatkov intenzívnych sektoroch, štvrtina vo výrobe. Úplne najvyšší podiel bo v britskom regióne Berkshire, Buckinghamshire & Oxfordshire (11,5%), nasleduje Štokholm (9,3%) vo Švédsku a Île de France (8.9%) vo Francúzsku. Najnižší je v gréckej Thessalii a v portugalskom Centro (po 1%). Na Slovensku má Bratislavský kraj 5,8% pracovnej sily v hi-tech sektoroch, na druhom konci stupnice je východ Slovenska s 3,7%.

V oblasti hospodárskeho rastu jednotlivých regiónov zas správa napríklad konštatuje, že rozdiely v HDP na hlavu medzi najdynamickejším a najpomalším regiónom rástli v rokoch 2000-2005 najrýchlejšie na Slovensku (o 34%) a v Grécku (28%). Najnižšie regionálne disparity malo Írsko (5%) a Slovinsko (6%). Ak sa vezmú do úvahy všetky regióny, nie len najpomalší a najdynamickejší, porovnanie situácie v 2005 a 2000 ukáže, že regionálne disparity rástli vo všetkých nových členských krajinách a Chorvátsku, najmú však v Bulharsku, na Slovensku a Maďarsku. Pokles možno nájsť len v pôvodnej pätnástke, najmä v Španielsku, Fínsku, Francúzsku a Taliansku.

Publikáciu si je možné stiahnuť na stránkach Eurostatu v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku.