Európske univerzity stále zaostávajú

Britský časopis The Times vydal svoj pravidelný rebríček výkonnosti univerzít z celého sveta. Prepracovaný a uznávaný systém je založený na 13 ukazovateľoch, ktoré sú sústredení do piatich hlavných kategórií – hodnota vyučujúcich (30 %) z celkového skóre vysokej školy), výskum (30 %), vplyv výskumu (30 %), medzinárodný výhľad (7,5 %) a inovácie (2,5 %).  

Na čele rebríčka pre rok 2012 sú tri americké univerzity – Kalifornský technologický inštitút, Harvardská a Stanfordská univerzita. Britská univerzita v Oxforde sa umiestnila na 4. mieste, Cambridge na 6.  

V prvej stovke sa celkovo umiestnilo 31 škôl z Európy, avšak väčšina z nich – dvanásť – sídli v Spojenom kráľovstve. Z Európy sú v top 100 tiež univerzity zo Švédska (na 32. mieste), Nemecka, Francúzska, Belgicka, Holandska, a Fínska, ale tiež Švajčiarska (15. miesto).

V regionálnom rebríčku Európy sa spomedzi postsocialistických krajín strednej Európy umiestnili Karlova univerzita v Prahe, Jagelovská univerzita v Krakowe a Varšavská univerzita, a to ďalej než na  300. mieste celkového svetového zoznamu. Slovenské vysokoškolské inštitúcie nefigurujú ani v regionálnom rebríčku.

Modernizácia a vlastný rebríček

V Európskej únii je približne 4000 univerzít a vysokých škôl s viac než 19 miliónmi študentov. Hoci sa počet VŠ inštitúcií aj ich zameranie v posledných rokoch významne zvýšili, financovanie, správne štruktúry a učebné osnovy často zostali nezmenené.

Aj Európska únia uznáva, že úroveň vysokoškolského vzdelávania v Európe nepostačuje na vyškolenie dostatočného množstva ľudí so správnymi zručnosťami a znalosťami pre potreby trhu práce a hospodársky rast. Konkurenti Európy na celom svete, a najmä rýchlo rastúce ekonomiky, na rozdiel od krajín EÚ prudko zvyšujú investície do vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Tým sa reputácia európskych škôl ďalej zhoršuje

Dominanciu univerzít z USA a predovšetkým anglicky hovoriacich krajín v rebríčkoch kvality vysokoškolského vzdelávania by chcela Európska komisia oslabiť. Ako súčasť stratégie pre zamestnanosť  a rast Európska komisia v septembri 2011 predstavila novú reformnú stratégiu s cieľom skvalitniť výučbu a terciárne vzdelávanie.

Jednou z iniciatívy je aj európske viacrozmerné hodnotenie univerzít, ktoré má zlepšiť informovanosť študentov o vhodnosti jednotlivých škôl a študijných programov. Takzvaný nástroj U-Multirank by tiež profiloval inštitúcie podľa kvality výučby, ako je zamestnateľnosť absolventov, kvalita výskumu, transfer znalosti a schopnosť podporiť regionálny rozvoj, či miera internacionalizácie školy. Po predstavení výsledkov štúdie uskutočniteľnosti v júni 2011 sa EK rozhodla v projekte pokračovať. Prvé výsledky by mali by dostupné v priebehu roku 2013.

V rámci návrhov viacročného budúceho rozpočtu (2014 – 2020) Komisia v júli navrhla zvýšenie prostriedkov pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež – o 73 % a pre výskum – o 46 %, ktoré by mali smerovať na priority reformnej agendy.