Európsky patent sa približuje

Zajtrajšie (28.5.) stretnutie európskych ministrov, do ktorých portfólia spadá i oblasť výskumu a vývoja, by mohlo ukončiť stagnovanie konceptu spoločného európskeho patentu, ktorý uviazol v slepej uličke. Za posledných desať rokov členské štáty v tomto smere pre nezhody v inštitucionálnych a lingvistických stránkach neučinili krok vpred.

Nedávne pokusy o ustanovenie systému, ktorý by ukončil diskusiu o právnom rámci jednotného európskeho patentu, stroskotávali najmä na dvoch otázkach:

  • Akú podobu bude mať orgán, ktorý bude patenty vydávať – pôjde o medzinárodnú inštitúciu alebo o úrad, ktorého založenie vyplynie z komunitárneho práva?
  • V akom jazyku Spoločenstva sa bude patent vydávať?

Zopár členských krajín združených okolo Nemecka preferovalo vytvorenie medzinárodného telesa, zatiaľ čo ostatní členovia uprednostňovali skôr komunitárny princíp. Nakoniec sa dohodol kompromis, ktorý hovorí o vytvorení Jednotného súdneho patentového systému (UPLS), ktorý bude hybridom medzi komunitárnou inštitúciou a medzinárodnou organizáciou.

Predpokladá sa, že ministri sa zajtra obrátia na Európsky súdny dvor s požiadavkou o preskúmanie, či je tento návrh v súlade s európskou legislatívou. Prípadné nesúhlasné stanovisko sa považuje za poslednú možnú prekážku pre zavedenie jednotného patentového systému. Právnou otázkou je, či je možné, aby medzinárodná organizácia, v tomto prípade UPLS, prijímala rozhodnutia o komunitárnych otázkach a či sa bude môcť obracať v prípade nejasností na Európsky súdny dvor.

Ministri požiadajú súdny dvor, aby sa k otázke vyjadril pred nadchádzajúcim letom, hoci podľa oficiálnych lehôt má právo vyjadriť sa do 18 mesiacov. Rozhodnutie bude v každom prípade zásadným momentom.

O ekonomických aspektoch zriadenia a činnosti UPLS sa diskutuje na základe expertnej štúdie, ktorá konštatuje, že náklady na jeho prevádzku budú nižšie než výška celkových úspor firiem v dôsledku odbúrania nutnosti absolvovať 27 národných patentových procedúr. Experti preto EÚ odporúčajú, aby sa systém UPLS ustanovil.

V posledných mesiacoch sa diskusia o tejto téme na pôde Rady sústredila najmä na posilnenie spolupráce medzi národnými patentovými úradmi. Na druhej strane, expertná správa konštatuje, že spoločný európsky patent by dokázal stimulovať inovácie, najmä v malých a stredných podnikoch a na univerzitách.