Experti poradia, ako učiť „vedu“

výskum, vývoj

Krátka správa:

Komisia sa rozhodla vytvoriť malú expertnú skupinu vedcov a učiteľov vedy, ktorá ma vypracovať odporúčania pre ďalší postup v tejto oblasti. Aktivita Komisie je reakciou na zistenia, že čoraz menej mladých Európanov má záujem o vedecké štúdium. Skupina expertov by mala sformulovať odporúčania pre politické opatrenia, ktorými by malo dôjsť k zlepšeniu výučby vedy na základných a stredných školách v EÚ.

Nedávna štúdia Eurydice „Výučba vedy na školách v Európe“ zvýrazňuje úlohu učiteľov pri prepojení teórie a praxe učenia a pomoci žiakom pri rozvoji „vedeckého spôsobu myslenia“. Podľa správy prispieva praktická práca veľkou mierou ku schopnosti žiakov učiť sa vedu a umožňuje im rozvoj komplexnejších poznávacích zručností. Súčasná výučba vedy v EÚ má podľa správy skôr „stereotypickým“ prístupom k praktickým aktivitám.

Existujúce iniciatívy EÚ na podporu vzdelávania vo vede na školách zahŕňajú portál Xplora, ktorého cieľovou skupinou sú učitelia, žiaci, vedci a osoby, komunikujúce a vzdelávajúce vo vede. Portál poskytuje náhľad na inovatívne praktiky pri výučbe vedy a usiluje sa o to, aby sa výučba vedy stala pre mladých ľudí zaujímavejšou.

Celkovým cieľom je podpora novej generácie vedcov, ktorí budú schopní inovovať v znalostnej ekonomike.