ITAPA predstavila pokroky v e-governmente

zdroj: TASR

Každoročný medzinárodný kongres ITAPA predstavil počas prvého dňa nové elektronické služby financované z novo-naštartovaného Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič v úvode konferencie priznal, že informatizácia v oblasti školstva bola doteraz menej rozvíjaná, resp. aktivity častokrát neviedli k želaným výsledkom. Potreba e-governmentu však podľa neho existuje ja v jeho rezorte a to nie len pre tlak EÚ.

Prioritou ministerstva školstva je podľa neho popri odbornom a neformálnom vzdelávaní digitalizácia vzdelávacieho procesu. „Nemáme na čo čakať“, vyhlásil Čaplovič.

Digipedia – koncepcia informatizácie rezortu na roky 2013 a 2014 s vyhliadkou do roku 2020 platí od apríla tohto roku.  „Je plne v súlade s Digitálnou agendou Európa 2020“, hovorí minister. 

Pri realizovaní projektov  našlo ministerstvo podľa Čaploviča „nadšeného spojenca“ v štátnom tajomníkovi Ministerstva financií Petrovi Pellegrinim, ktorý „pomáha na pôde Európskej komisie obhajovať naše zámery.“

Veľvyslanec USA Theodore Sedgwick hovoril o pozícii USA k ochrane osobných údajov v kontexte rokovaní o európsko-americkej dohode o voľnom obchode (TTIP). Skutočný ekonomický význam potenciálne dohody je podľa neho v harmonizácií regulácie a stanovení spoločných štandardov pre produkty.  Snaha o dohodu zo stany USA „musí rozprúdiť všetky pochybnosti o geopolitickej dôležitosti, ktorú USA Európe pripisujú“, tvrdí Sedwick.

Ochrana údajov je pri budovaní informačnej spoločnosti dôležitá, upozorňuje. „Pre EÚ zostáva súkromie ľudským právom a zásahy sú  vysoko regulované, kdežto v USA je súkromie právom spotrebiteľa a regulácia je o niečo menej prísna, “ pomenúva rozdiely.

„Musíme sa snažiť uľahčiť tok informácií pre dobro našich ekonomík a spoluprácu. Myslím, že nikoho neprekvapím, ak poviem, že USA majú obavu z potenciálne škodlivých vplyvov návrhu regulácie EÚ o ochrane osobných údajov“, povedal veľvyslanec. Takto nastavená legislatíva  by podľa neho mohla brániť  inovácii a rastu, najmä v malých a stredných podnikoch ako aj výmene informácii, ktoré sú dôležité pre boji proti medzinárodnému zločinu. 

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek hovorí, že ak si má EÚ zachovať svoju líderskú pozíciu potrebuje, čo najrýchlejšie prekonať krízu. Musí investovať do oblastí, ktoré zvýšia jej konkurencieschopnosť, najmä do vzdelávania a vedy a výskumu, kde zohrávajú kľúčovú úlohu práve informačné technológie.

EÚ sa bude snažiť pracovať na dokončení jednotného trhu v telekomunikáciách, čo pre bežného spotrebiteľa môže priniesť napríklad odstránenie roamingových poplatkov. Dokončenie európskeho digitálneho trhu by mohlo do roku 2020 podľa údajov Európskej komisie zvýšiť HDP EÚ o 5 %. Úspora verejných zdrojov z prechodu na e-government sa zase podľa Dušana Chreneka odhaduje na 15 až 20 %.

Štátny tajomník Ministerstva financií zodpovedný za digitálnu agendu, Peter Pellegrini avizuje rozhodujúcu fázu pred spúšťaním kľúčových projektov v rámci e-governmentu. S tým podľa neho súvisí aj citeľný tlak.

„Otvorene možno povedať, že na Slovensku nikdy v minulosti neboli dokončované tak náročné IT projekty. Navyše, mnohé sú na sebe priamo závislé.“

Rezort avizoval odstúpenia od zmlúv pri projektoch, kde nedošlo k reálnemu čerpaniu alebo kde sa ešte nezačalo verejné obstarávanie.  Ministerstvo financií má o tom, ktoré projekty nebudú realizované v tomto programovom období, rozhodnúť v najbližších týždňoch. V novom období už samostatný operačný program existovať nebude, V rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pod gesciou Ministerstva dopravy bude samostatná os Informatizácia spoločnosti, ktorá bude v gescii Ministerstva financií.

„Niekedy si sami sebe komplikujeme život, napríklad pri účelovom napádaní verejných obstarávaní a pri verejnom spochybňovanie prínosov projektov“, hovorí Pellegrini. Náročné sú pre všetkých zúčastnených aj rokovania s európskymi inštitúciami.

Upozornil, že na podnet slovenského premiér Roberta Fica je v záveroch októbrovej Európskej rady zdôraznený aspekt investícií do IKT na školách v súvislosti s podporou digitálnych zručností.

Výzvou  pre Slovensko v najbližšom období bude aj dátová bezpečnosť a prevádzka serverov verejnej správy.

PROJEKTY

Prvý blok konferencie ITAPA predstavil niekoľko veľkých projektov financovaných z Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktoré dnes vstupujú do realizačnej fázy.

Norbert Molnár za Riadiaci orgán OPIS hovorí, že po roku a pol sa OPIS podarilo stabilizovať, revidovať a pripraviť po organizačnej a projektovej stránke. Slovensko tak podľa neho neprišlo minulý rok ani o jedno euro.

„Vďaka výnimke „n+3“ neprepadnú peniaze ani tento rok, čo sa dá považovať za menší zázrak“, hodnotí Molnár.  

Za pozornosť  podľa neho tiež stoja projekty elektronických služieb Národného kontrolného úradu a Úradu pre verejné obstarávania, ktorý uľahčuje a stransparentňuje elektronického obstarávania.

Z OPISU boli financované aj najmodernejšie preukazy k motorovým vozidlám, čo je vzorový projekt  aj pre niektoré pre ostatné členské štáty EÚ. Konkrétne výstupy sú aj v elektronických službách katastra nehnuteľností a v digitalizácii kultúrneho dedičstva.

Peter Holba zo spoločnosti SOITRON priblížil projekt „Elektronické služby národnej evidencie vozidiel“ resp. Inteligentné policajné auto. To je vybavené plne funkčným PC umiestneným v jeho kufri, so špeciálnym power manažmentom. Na palubnej doske je plne funkčný dotykový displej s user friendly aplikáciami. Vozidlo je vybavené kamerou a navigáciou.  

Policajt má možnosť na kamere označiť konkrétny záznam ako zaujímavý, pričom môže byť neskôr využiť ako dôkazový materiál.  Kamera vie aj rozpoznávať evidenčné čísla vozidiel idúce, ktoré hneď kontroluje v databáze vozidiel, ktoré sú v pátraní. V pilotnej prevádzke takto riešili tri odcudzené vozidlá.

Vojtech Bálint Hewlett Packard bližšie vysvetľuje funkcionality aplikácií v inteligentom policajnom aute. Cestná kontrola sa skladá z množstva malých úkonov preverení. Aplikácia umožňuje okamžitú lustráciu nových čipových technických preukazov či občianskych preukazov.

Systém komunikuje s 10 systémami ministerstva vnútra. Aj preto si vyžadoval „user experience design“. Prvú verziu aplikácie spoločnosť testovala so skupinou policajtov po trojminútovom školení, kde si nahrávala prvé reakcie pri používaní a riešení úloh. Nahrávka sa následne analyzovala a vylepšovali natoľko, aby bola intuitívna.

Informatizácii okrem polície podľahla aj Katolícka cirkev. Projekt Ecclesia sprístupňuje služby cirkevnej matriky. Výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Ziolkovský pripomína, že až do 19. storočia bola cirkev jedinou inštitúciou, ktorá disponovala evidenciou obyvateľstva.

„Moderné technológie využívame na prístup k duchovným dobrám, ktoré sprostredkuje cez konkrétne úkony za stanovených podmienok. Našim cieľom nie sú samotné dokumenty ale služba konkrétnemu človeku“, vysvetľuje Ziolkovský.

„Služba pre veriacich nie je samoúčelnou, ale pomáha vytvoriť komunitu. Uľahčenie prístupu k dokumentom vytvára priestor na rozvoj medziľudských vzťahov“. Systém reaguje aj na migráciu obyvateľstva, najviac z východu na západ.

Projekt Elektronické služby Štatistického úradu predstavila jeho predsedníčka Ľudmila Benkovičová. Projekt podľa nej výrazne zvyšuje efektivitu, racionalizáciu a modernizáciu pri troch kľúčových úlohách úradu vyplývajúcich zo zákona.

Projekt už dodávateľ odovzdal, aktuálne dobiehajú školenia. Benkovičová dúfa, v legislatívnu podporu a definovanie povinnosť odovzdávať štatistické údaje v elektronickej forme. Jedným z prínosov projektu by v každom prípade mala byť nižšia administratívna záťaž podnikateľov.

Voľby do Vyšších územných celkov dali príležitosť vyskúšať nový Integrovaný volebný systém. Ide o  univerzálny nástroj pre všetky typy volieb a referend, ktorý nahradí v Štatistickom úrade osobitné softvéry pre každý typ volieb a hlasovaní.

Rezervu vidí Benkovičová v elektronickom podávaní elektronických zápisníc. Túto možnosť využilo pri posledných voľbách 14 % okrskov, čo výrazne to urýchlilo spracovanie výsledkov volieb.