Komisia chce zmeny vo financovaní z eurofondov v prospech výskumu a vývoja

Krátka správa

Komisia pripravuje na koniec roka praktickú príručku pre výskumné ústavy a súkromné spoločnosti, ktoré sa zaujímajú o možnosti financovania. V aktuálnom dokumente navrhuje členským štátom a regiónom, ako by mali pristupovať k financovaniu výskumu, inovácií a kohéznej politiky. Mali by čo najviac prepojiť kohézne programy s fondami pre inovácie a výskum zo 7. rámcového programu EÚ pre vedu a výskum a Rámcovým programom pre konkurencieschopnosť a inovácie.

Politický dokument EK vyzýva členské štáty a regióny, aby prevzali hlavnú úlohu pri určovaní najlepšieho spôsobu využívania európskych fondov, ktoré sú im k dispozícii. Súčasne spomína sa v dokumente niekoľko návrhov (ktoré Komisia ešte prepracuje), ktoré umožnia čo najefektívnejšie využívanie týchto zdrojov.

Rozličné programy môžu pomôcť k dosahovaniu niektorého alebo viacerých cieľov Lisabonskej stratégie. Prvým krokom je ich zjednodušiť a zjednotiť ich programové obdobia.

Návrhy EK:

  • Výskumným inštitúciám poskytnúť praktického sprievodcu fondami EÚ, pomocou ktorého by si najlepšie mohli vybrať spôsob na financovanie vlastných aktivít;
  • Zlepšiť komunikácia medzi národnými a regionálnymi orgánmi, aby mali prehľad o tom, ktoré výskumné inštitúcie grant získali a mohli čo najlepšie rozhodnúť o doplnkovej podpore z národných, regionálnych alebo európskych fondov
  • Organizovať pravidelné stretnutia aktérov zapojených do výskumu, inovácií a regionálneho rozvoja pre zlepšenie vzájomnej informovanosti a výmeny nápadov.

“Inovácie a regionálny rozvoj sú dve strany tej istej mince. Inovácie môžu podporiť regionálny rozvoj a prístup regiónov môže urýchliť správne inovácie”
Danuta Hübner, komisárka pre regionálnu politiku

“Inovácie a regionálny rozvoj sú dve strany tej istej mince,” hovorí komisárka zodpovedná za regionálny rozvoj Danuta Hübner a zdôrazňuje, že “inovácie môžu podporiť regionálny rozvoj a prístup regiónov môže urýchliť správne inovácie”.

Janez Potočnik, komisár pre vedu a výskum, sa vyjadril nasledovne: “Využitím svojho vedeckého potenciálu môžu regióny výrazne prispieť k ekonomickému rastu, rastu zamestnanosti a zlepšeniu životnej úrovne všetkých Európanov. Preto musí byť ťažisko využívania fondov definované inak. Ak sa národné a regionálne inštitúcie budú pridŕžať navrhovaných zásad, vytvoria solídny budúceho rozvoja.

EÚ poskytuje regiónom tri druhy financovania z fondov zameraných na zlepšenie výkonnosti ich výskumu a inovácií s cieľom pozdvihnúť ich hospodársky rozvoj:

  • Regionálny rozvoj – Európsky fond pre regionálny rozvoj (ERDF), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny fond. Tieto fondy spolufinancujú národné programy členských štátov v rámci troch cieľov novej kohéznej politiky. Rozpočet na roky 2007-2013 je viac ako 300 mld. eur;
  • Výskum – zastrešuje FP7 – 7. rámcový program pre vedu a výskum. Delí sa na 5 podprogramov – Spolupráca, Myšlienky, Ľudia, Kapacity, Jadrový výskum. Rozpočet na roky 2007-2013 je 53,2 mld. eur;
  • Konkurencieschopnosť a inovácie – cielená podpora pre európske podniky v rámci programu programu CIP – Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie. Podpora smeruje do podnikania a inovácií, politiky IKT a programu Inteligentná energia pre Európu. Rozpočet programu na roky 2007-2013 je 3,621 mld. eur.