Komisia odložila vydanie usmernení o zdieľanej ekonomike

(zdroj: Aaron Parecki/Flickr)

Služby zdieľanej ekonomiky vyvolávajú napätie u etablovaných poskytovateľov dopravy či v hotelierstve. Ich volanie po regulácii kolaboratívnej ekonomiky sa Európska komisia rozhodla riešiť vypracovaním usmernení, ktoré mali určiť vzťah nových odvetví a existujúcej európskej legislatívy.

Vytvorenie jasného dokumentu o zdieľanej ekonomike v januári avizovala eurokomisárka pre vnútorný trh Elżbieta Bieńkowska.

Usmernenia mali dať nové služby do kontextu so smernicou o službách na vnútornom trhu (2006/123/ES), smernicou o elektrickom obchode(2000/31/ES) a so spotrebiteľskou legislatívou, akou sú smernice o nekalých obchodných praktikách (2005/29/ES), o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (93/13/EHS) a o právach spotrebiteľov (2011/83/EÚ).

Pôvodný marcový termín však európska exekutíva odložila na neurčito. Predpokladá sa, že usmernenia zverejnia v júni, kedy EK predstaví aj svoje oznámenie ohľadom internetových platforiem.

V marci Komisia napokon vydá konečné výsledky verejnej konzultácie, ktorá prebiehala od septembra 2015. Podľa predbežných výsledkov, ktoré EK predstavila na začiatku roka, sa veľká väčšina podnikov a spotrebiteľov domnieva, že „hlavnú prekážku rastu zdieľanej ekonomiky tvorí pretrvávajúca neistota ohľadom práv a povinností“.

Takýto záver je v súlade so správou, ktorú holandské predsedníctvo pripravilo na neformálne rokovanie Rady pre konkurencieschopnosť. V nej Holanďania varujú pred „fragmentovanými a unáhlenými reakciami“ na miestnej i celoštátnej úrovni.

Akákoľvek legislatívna odpoveď na celoeurópskej úrovni bude nasledovať až po rozhodnutí súdu, ktorý určí, či sa na nové spoločnosti bude prihliadať ako na digitálne platformy alebo poskytovateľov služieb. Takéto rozhodnutie by mohlo prísť v druhej polovici roku a bude mať napríklad dopad na španielsky zákaz služby Uber.

Paralelne s týmto procesom rieši Európska komisia viaceré sťažnosti z Nemecka a Francúzska. Necháva si vypracovať viacero štúdií, ktoré by jej mali v nasledujúcich mesiacov napovedať.

Skúmajú napríklad postavenie spotrebiteľov na online trhu so zdieľanými službami, poistenie ich zodpovednosti, zdieľanú dopravu, postavenie európskych taxislužieb alebo dopady na pracovný trh. Jednou z pripravovaných analýz je aj predpoveď o zdieľanej ekonomike v roku 2030.