Komisia podporí spoluprácu medzi univerzitami a firmami

Komisár Ján Figeľ, zodpovedný za vzdelávanie a odbornú prípravu, si myslí, že veľká časť potenciálu európskych univerzít zostáva nevyužitá. Podľa jeho slov, ide najmä o ich „schopnosť vytvárať spojenie s obchodnou komunitou“. Uplynulý týždeň počas druhého Univerzitno-obchodného fóra (5.-6. február) vyzdvihol tie univerzity, ktoré umožnili zástupcom súkromných firiem spolupodieľať sa na úprave študijných plánov tak, aby boli v súlade s požiadavkami súčasného trhu práce.

„Zamestnávatelia oznamujú, že veľa absolventov univerzít nemá pre nich správny sumár poznatkov a zručností. Zvlášť požadujú prenositeľné a širšie využiteľné zručnosti. Je to návrh pre akademickú obec,“ povedal Figeľ. V tomto duchu vydá Komisia v apríli komuniké „Spolupráca univerzít a firiem“, ktoré bude „receptom“ na partnerstvo, doplnil.

Prioritami exekutívy EÚ sú:

  • posilňovanie študentskej mobility rozširovaním programu Erasmus,
  • zefektívňovanie vzdelávania a odbornej prípravy,
  • podporovanie inovácií, kreativity a podnikateľského ducha,
  • modernizácia európskych univerzít.

Komisár Figeľ uzavrel, že rešpektujúc a podporujúc princíp subsidiarity, zámer podporiť akademicko-firemnú spoluprácu navrhuje s tým, aby sa podporilo zdieľanie najlepších skúseností v rámci Únie. Takýto spôsob podpory akademicko-firemných partnerstiev je podľa neho lepší, než harmonizácia ako taká.

Pozície

Tadeusz Luty, člen predstavenstva Asociácie európskych univerzít (EUA) a niekdajší rektor Wroclavskej technickej univerzity, tvrdí, že ak chce byť systém vyššieho vzdelávania v Európe konkurencieschopný, musí uspokojovať požiadavky a sprostredkovať absolventom zručnosti na vysokej úrovni. Podľa neho je potrebné „rešpektovať a vyhovieť hodnotám a legitímnym záujmom oboch komunít“ a súčasne podporovať vytváranie užších väzieb. Dodáva: „Autonómne a správne financované univerzity v diverzifikovanom systéme zdieľania cieľov a hodnôt budú kľúčovými hráčmi pre ekonomiku, sociálny a kultúrny rozvoj Európy.“

Ondřej Liška, český minister školstva, vyhlásil, že České predsedníctvo bude v apríli hostiť konferenciu, na ktorej sa budú hľadať spôsoby, ako zblížiť akademickú a podnikateľskú komunitu. Závery aprílovej diskusie by mali zarezonovať aj na Rade ministrov pre vzdelávanie, ktorá sa stretne na konci súčasného predsedníctva. Minister povedal: „Komunikácia, spolupráca a partnerstvá medzi sektorom vzdelávania a obchodnou komunitou sú rozhodujúce nielen pre posilňovanie hospodárskeho rastu, ale aj pre zvyšovanie zamestnateľnosti všetkých jednotlivcov a zabezpečovanie sociálnej kohézie.“ Uzavrel, že humanitné a spoločenské vedy predstavujú významný potenciál pre inovácie. Preto by sa mali v rámci EÚ zdieľať praktické skúsenosti.

Ana Patricia Botín, výkonná predsedníčka predstavenstva internetovej banky Banesto v Španielsku, vyzvala univerzity na zamyslenie sa nad mierou zamestnanosti svojich absolventov. Predsedníčka nadácie „Fundación Conosimiento y Desarrollo“ (CYD) povedala: „Aby sa rozvíjala kultúra podnikania, verejný a súkromný sektor sa musia zapájať do rozvoja študijných plánov. Firmy musia stanoviť vstupy a definovať požiadavky voči univerzitám s cieľom zvýšiť kvalitu výskumu.“ Doplnila, že univerzity by mali hrať väčšiu rolu pri vytváraní inovácií prostredníctvom podpory pre vznikajúce „spin-off“ firmy a technologické parky.

Andrea Benassi, generálny tajomník UEAPME, si myslí, že univerzity by mohli podporiť odborný tréning a inovácie vo firmách akejkoľvek veľkosti. Hovorí: „Neexistencia kultúry spolupráce medzi univerzitmi a malými a strednými firmami si vyžaduje rozvíjanie lepšieho porozumenia toho druhého a jediným realistickým spôsobom v tomto smere je zapojenie profesných organizácií.“ Vyzval Komisiu na vytvorenie databázy príkladov, kedy univerzity vytvorili špeciálne kurikulum tak, aby vychovávali svojich absolventov pre potreby malých a stredných firiem.