Kreativita mladých je pre EÚ dôležitá

Za Slovensko sa zasadnutia zúčastnil štátny tajomník ministerstva školstva Štefan Chudoba. Rada vyzvala členské štáty, aby podporili svojich mladých občanov k rozvoji vlastnej kreativity, talentu, a inovačných zručností. Majú na to využiť širokú paletu nástrojov, od finančnej podpory formálneho a neformálneho vzdelávania, dobrovoľníctva, aktívneho občianstva až po podporu medzikultúrneho dialógu a mládežníckych aktivít.

Štáty by mali taktiež rozvíjať partnerstvá medzi mládežníckymi organizáciami a verejnou správou na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni, ako aj so súkromným sektorom.

Dôležitým nástrojom sa má stať výmena skúseností, prostredníctvom expertnej skupiny. Skupina sa má stretávať pravidelne a štáty do nej môžu nominovať svojho zástupcu. Logistickú podporu skupiny zabezpečí Komisia. Skupina by mala tiež otvorená pre zástupcov tretích krajín.

Rada EÚ tiež odporúča lepšie adresovať kreativitu a inovačný potenciál cez projekty programu Mládež v akcii, či realizovať výskum o demokratickej participácii mladých na národnej a európskej úrovni

Zasadnutie Rady dosiahlo čiastočnú zhodu na vytvorení programu „Kreatívna Európa“, ktorý má v novom programovom období 2014-2020 spojiť tri súčasné programy: Kultúra, Média a MEDIA Mundus.

Program má byť cielený na podporu kultúrnej diverzity a konkurencieschopnosti kultúrneho a kreatívneho sektora. Rozpočet programu je predbežne stanovený na 1,8 mld. eur. Aktivity programu musia korešpondovať s cieľmi stratégie Európa 2020.