Kreatívny priemysel dostal akčný plán

Mikuláš Galanda - Matka, (zdroj: TASR)

Nasledujúce dva roky má 22 už existujúcich a 15 nových úloh, ktoré si spoločne stanovili ministerstvá školstva a hospodárstva, stimulovať tvorivosť a rozvíjať kreatívne prostredie. V súlade s heslom „kultúra nepredstavuje iba identitu, ale aj prosperitu“ je v novom akčnom pláne viacero nástrojov na podporu kreatívnych podnikateľov.

Podpora podnikateľského vzdelávania a rozvoj digitálnych zručností má začínať už na základných školách. Nových podnikateľov budú učiť kreatívne inkubátory a akcelerátory, ktoré im poskytnú tiež priestory a technologické vybavenie.

Vznikajúce Národné podnikateľské centrum (NPC) združí a rozvinie už existujúce nástroje na podporu malých a stredných podnikov. Plán ďalej sľubuje, že sa podobné aktivity pod hlavičkou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) rozšíria aj do regiónov a tu sa prepoja s už existujúcimi projektmi súkromného a verejného sektora.

V reklame, marketingu, architektúre, dizajne a IKT sa majú aj naďalej realizovať podujatia s účasťou zahraničných expertov. Prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa má zvyšovať tiež povedomie o ochrane autorských práv.

Sprístupniť kultúru doma i zahraničiu

Medzi novými úlohami sa spomína činnosť špecializovaného portálu slovakiana.sk, ktorý má v digitálnej forme sprístupniť kultúrne dedičstvo širokej verejnosti. Na novembrovej prezentácii označil minister kultúry Marek Maďarič spustenie internetových stránok za „najpríťažlivejšiu časť“ procesu digitalizácie. Projekt je aj dobrým príkladom spolupráce domácich zdrojov a európskeho financovania, ktoré pokrylo takmer 80 % nákladov (celkovo 180 miliónov eur).

V súvislosti s blížiacim sa slovenským predsedníctvom v Rade EÚ sa bude dbať o kultúrno-spoločenskú prezentáciu krajiny v zahraničí. Okrem tradičnej vizuálnej prezentácie v budove Rady to prinesie koncerty slovenských umelcov v ostatných členských štátoch EÚ, výstavné projekty a divadelné turné.

Vláda chce viaceré oblasti motivovať rôznymi súťažami. Zaujímavým novým nástrojom podpory kreatívneho priemyslu je zámer dotovať umelcov – jednotlivcov, ktorí by mali z Fondu na podporu umenia získavať pôžičky a štipendiá.

Akčný plán bude monitorovať medzirezortná pracovná skupina, ktorú tvorí 7 ministerstiev, Úrad priemyselného vlastníctva SR a Štatistický úrad. V roku 2017 akčný plán zhodnotia a podľa potreby navrhnú jeho pokračovanie.