Kritika „katalógu“ udržateľného rozvoja

 

Krátka správa:

Sociálne MVO obviňujú EÚ z toho, že nemá skutočnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja a vidia pre tento stav niekoľko dôvodov:

  • nedostatočné politické záväzky

  • oddelenie od Lisabonskej stratégie pre rast a pracovné miesta

  • absencia jasných cieľov a merateľných cieľových hodnôt

  • nedostatočná viditeľnosť stratégie

  • slabosť implementačného a monitorovacieho procesu

„Prioritizovaním „rastu a pracovných miest“ a zavedením rozdielu medzi krátkodobé (ekonomický rast a zamestnanosť) a dlhodobé ciele (sociálne a environmentálne) návrh je na prepracovanie lisabonskej stratégie v jasnom protirečení s filozofiou trvalo udržateľného rozvoja,“ argumentuje Sociálna Platforma.

Návrh Komisie na revíziu Stratégie trvalo udržateľného rozvoja (TUR) je „ skôr katalógom existujúcich politík než skutočnou stratégiou,“ tvrdia sociálne MVO.

Rezolúcia odporúča integrovať stratégiu TUR a pozmenenú Lisabonskú stratégiu, zaviesť nové formy vládnutia ako nezávislé rady pre trvalo udržateľný rozvoj na úrovni členských štátov a EÚ a vyvinúť kompletnejšie ukazovatele (okrem miery HDP), ktorými by sa dal merať blahobyt.

Hlavy vlád a štátov EÚ sa budú zaoberať revíziou Stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ počas svojho dvojdňového samitu 15.-16. júna 2006.