Liek na finančnú krízu: R&D a reformy

Zdroj: www.creativecommons.org

Vyslanci Európskeho roka tvorivosti a inovácií (ERTI) predstavili svoje odporúčania pre Európsku úniu, ako by mala postupovať nielen počas nasledujúcich 12 mesiacov a na čo by mala klásť dôraz. Osobnosti poverené propagovaním myšlienok tvorivosti a inovácií, ktorým predsedá Esko Aho, výkonný riaditeľ spoločnosti Nokia a niekdajší fínsky premiér, vidia v nasledujúcom roku príležitosť, zvlásť pre skutočnosť, že ide o obdobie finančnej krízy.

Hoci je finančná kríza hospodársky bolestivá, je príležitosťou pre uskutočnenie reforiem, myslí si Esko Aho. V tejto súvislosti pripomenul skúsenosť zo svojej krajiny, kedy na začiatku 90. rokov čelilo Fínsko medziročnému poklesu HDP  -7%. V tom období uskutočnilo niektoré zásadné hospodárske reformy a začalo mohutne investovať do oblasti výskumu a vývoja (R&D). Krajina sa aj v súčasnosti inšpiruje svojou skúsenosťou, pričom vláda v Helsinkách v decembri oznámila, že do roku 2011 zvýši financovanie R&D do výšky 4% svojho hrubého domáceho produktu. Podporia sa najmä inovatívne malé a stredné firmy, univerzity, agentúra Tekes, Fínska akadémia, centrá excelentnosti a vedecká infraštruktúra (EurActiv 16/12/08).

Veľvyslanci ERTI na otváracom ceremoniáli tematického roka a Českého predsedníctva adresovali národným vládam niekoľko odporúčaní:

  • Európa je závislá na vzdelávacích systémoch, ktoré sú základom pre budovanie poznatkovej ekonomiky, preto je potrebné reformovať a zlepšovať ich na všetkých úrovniach,
  • je potrebné posilniť spoluprácu medzi vládnym, akademickým a podnikateľským sektorom, čo predstavuje základ pre rozvíjanie tvorivosti a tvorbu inovácií, ktoré v konečnom dôsledku posilňujú konkurencieschopnosť,
  • vlády musia dodržať svoje záväzky, ktoré deklarovali v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, pričom by sa nemali obmedziť len na krátkodobé riešenia, čo by bolo podľa Aha „veľkou chybou,“
  • prostriedky, ktoré sa vynaložia na podporu R&D musia sledovať dlhodobé ciele, medzi ktorými by nemala chýbať vízia tvorby ľudských zdrojov, rastu produktivity a odpovedanie na environmentálne výzvy.

Fínsko však nie je jedinou krajinou, ktorá sa v čase finančnej krízy a hospodárskeho útlmu rozhodlo vydať cestou investovania do R&D – formy rizikového kapitálu s vysokou pridanou hodnotou. Vláda v Írsku chce zabrániť hospodárskemu úpadku sériou daňových stimulov pre firmy, ktoré sa rozhodnú investovať v oblasti výskumu a vývoja. Takéto spoločnosti si budú môcť uplatniť 25% bonus z celkovej korporátnej dane, uviedol portál International Tax Review.

Pozície

Ján Figeľ, komisár pre vzdelávanie a odbornú prípravu, si myslí, že Európska únia sama o sebe je „najväčšou geopolitickou inováciou,“ preto by mala kráčať ruka v ruke s inováciami v iných oblastiach. Finančná kríza vytvára pre Spoločenstvo podmienky, aby ukázalo svoju flexibilitu. „Verím, že rok 2009, rok tvorivosti a inovácií, bude zdrojom inšpirácie. Mal by vyrásť na veľký strom a nemal by zostať iba jednoročnicou,“ povedal. Podľa neho, tí, ktorí v čase krízy investujú do tvorivosti a inovácií, budú na tom po jej skončení lepšie, než ostatní.

Odile Quintin, generálna riaditeľka Komisie pre vzdelávanie a kultúru uviedla: „Tvorivosť je niečo, čo môže EÚ v kontexte diverzity pomôcť k tomu, aby sa stala šampiónom v globalizovanom svete,“  musí však byť zasadená do hospodárskeho kontextu. Na otázku portálu EurActiv, ako plánuje Komisia podporiť tvorivosť a inovácie, pripustila, že rok 2009 nebude vzhľadom na už dojednaný rozpočet pre roky 2007 – 2013 rokom nových programov, ale bude rokom podnetov a inšpirácie pre ďalšie obdobie.