Lisabonská agenda: konečne na dobrej ceste?

ekonomika, reformy, priemysel

 

Pozadie:

V marci 2005 EÚ spustila nanovo svoju lisabonskú stratégiu s cieľom stať sa do roku 2010 najdynamickejšou znalostnou ekonomikou sveta. Dvoma piliermi vynovenej lisabonskej stratégie sa stali je užšie zameranie na rast a pracovné miesta a prenos „vlastníctva“ stratégie na členské štáty cez ich národné reformné plány.

O štyri mesiace neskôr, v júli 2005, prezentovala Komisia lisabonský plán Spoločenstva, v ktorom navrhla 102 konkrétnych opatrení, ktoré by mali na európskej úrovni dopĺňať aktivity členských štátov (pozri EurActiv, 20. júl 2005).

Komisia zverejnila 25. októbra 2006 svoje prvé predbežné posúdenie lisabonského programu Spoločenstva. Dokument ukazuje spokojnosť s dosiahnutým pokrokom a najmä s novou „architektúrou riadenia“ (teda partnerstvom spolupráce s členskými štátmi prostredníctvom národných akčných plánov pod koordináciou „pána“ či „pani“ pre Lisabon).

Otázky:

„Technická implementačná správa“, zverejnená riaditeľom generálneho riaditeľstva pre podnikanie Gert-Janom Koopmanom, pozostáva zo systematického opisu súčasnej situácie všetkých opatrení, navrhnutých Komisiou v lisabnoskom pláne Spoločenstva.

Hlavnými závermi správy sú:

  • do konca júla 2006 prijala Komisia 75 zo 102 opatrení, prisľúbených v roku 2005,

  • ďalšie dve inštitúcie (Parlament a Rada) potrebujú urýchliť prijímanie návrhov: z 39 opatrení, pri ktorých mali rozhodnúť obe tieto inštitúcie, lprešlo celým legislatívnym procesom len 9.

Do polovice októbra sa očakávalo, že všetky členské štáty zašlú Komisii svoje správy o pokroku pri realizovaní národných reformných plánov. Doposiaľ dostala Komisia 21 z 25 správ (správy nezaslali len Česko a Švédsko (kvôli voľbám) a Belgicko s Luxemburskom). Vo všeobecnosti má Komisia dojem, že stratégia „vlastníctva“ priniesla zmenu a členské štáty sú teraz ochotnejšie implementovať potrebné štrukturálne reformy svojich ekonomík.

Ďalšie kroky:

  • Komisia zverejní 12. decembra Výročnú správu o pokroku

  • prehodnotenie lisabonského plánu Spoločenstva sa očakáva v roku 2008