Mimovládky žiadajú vládu, aby nepresúvala eurofondy

foto: výstavba diaľničného úseku Ladce - Žilina

Výzva smerovaná vláde SR, niekoľkým generálnym riaditeľstvám Európskej komisie a relevantným výborom Európskeho parlamentu, žiada zastaviť „proces zneužívania prostriedkov fondov EÚ určených pôvodne na podporu vzdelávania, vedy, zamestnanosti, regionálneho rozvoja a boj proti sociálnemu vylúčeniu“.

Proces prípravy, podľa mimovládok „nesystémového“ rozhodnutia, je podľa ich analýzy v rozpore so slovenskými aj európskymi pravidlami rozhodovania o fondoch EÚ, napríklad zákazu financovania toho istého opatrenia (budovanie dialnic a rýchlostných ciest) z viacerých štrukturálnych fondov.

„Systém implementácie štrukturálnych fondov vychádza z Národného strategického referenčného rámca, ktorý je výsledkom procesu programovania v súlade s prioritami EÚ v oblasti regionálneho rozvoja, zakotvenými v Nariadení Rady (ES) č. 1083/2006. Jeho rýchla a účelová zmena uprostred programového obdobia by nemala byť schválená inak ako na základe dôkladnej analýzy a po diskusii s partnermi – samosprávami, občianskymi organizáciami, vedecko-výskumnými a výchovno-vzdelávacími inštitúciami“, uvádzajú vo výzve.

Zástupcovia občianskej spoločnosti upozorňujú aj na to, že zmena nebola predmetom diskusie Národného monitorovacieho výboru. Vláde vyčítajú absenciu štúdie vplyvov a prínosov presunu prostriedkov, „čo podporuje domnienku, že ide o nesystémové a arbitrárne, politicky motivované rozhodnutie.“ Utrpieť majú podľa nich tie oblasti, ktoré zaručia dlhodobý a udržateľný rozvoj a „majú potenciál zmeniť Slovensko z dodávateľa pracovnej sily na zdroj tvorby pridanej hodnoty a inovácií“.

Dotknuté európske prostriedky sú podľa MVO takmer jediným zdrojom vyčleneným pre najslabšie skupiny obyvateľstva, vrátane marginalizovaných komunít ako aj pre rozvoj železničnej doprav, pričom oboje smeruje k napĺňaniu cieľov Stratégie Európa 2020, ku ktorým sa Slovensko hlási.

Po schválení realokácie vládou SR vystúpili s protestom zástupcovia akademickej obce, Slovenskej akadémie vied a predstaviteľov univerzít. Spustili petíciu pod názvom „Zachráňme vedu“.