MSP: Patent by mal byť prioritou

Vo svojej odpovedi na revíziu politík týkajúcich sa inovácií, ktoré zverejnilo Generálne riaditeľstvo EK pre podniky, UEAPME, hlavná loby zastupujúca MSP, vyzvala k väčšej aktivite v oblasti jednotného komunitného patentu, ktorý by „dramaticky podporil inovácie medzi MSP“.

Podľa generálneho tajomníka UEAPME – Andrea Benassiho – dokument lepšie rozumie problematike, identifikuje pravé výzvy pri dobiehaní rozdielov medzi Európou a jej hlavnými konkurentmi, najmä v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva, prístupu k financiám a lepšej spolupráce medzi vedou a podnikmi.

Výmena Lisabonskej agendy

Aj napriek tomu, že správa neposkytla žiadne prekvapivé odhalenia, dá sa ňou nahliadnuť na spôsob zmýšľania Komisie pri hľadaní náhrady za Lisabonskú stratégiu. Zaujímavé je, že nehovorí o kreativite, napriek tomu, že rok 2009 je „Európskym rokom inovácií a kreativity“.

Podľa Komisie sa rozdiely medzi Európou a jej hlavnou konkurenciou – USA a Japonskom – zmiernili, no stále je potrebné pracovať na rozvoji. Cieľom Lisabonskej stratégie bolo dosiahnuť, aby sa EÚ do roku 2010 stala najkonkurencieschopnejšou ekonomikou vo svete, no už je takmer jasné,  že sa to nepodarí.

Komisia tvrdí, že ceny za registráciu európskej obchodnej známky sa znížili, no ešte treba vyriešiť niekoľko kľúčových otázok v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

Nedostatok rizikového kapitálu

Podľa dokumentu je nutné zjednodušiť aj prístup MSP k financiám. „Investori by mali vstupovať do inovatívnych podnikov s tým, že budú rátať s návratnosťou v dlhodobom horizonte,“ tvrdí Komisia.

„Propagovanie inovácií ostane kľúčovou prioritou na všetkých úrovniach v rámci EÚ a v blízkej dobe sa prehodnotí možnosť vytvorenia Európskeho zákona o inováciách (European Innovation Act).“ Formálny návrh by mal byť hotový na jar 2010.