Na plnenie inovačnej stratégie nám chýbajú peniaze

zdroj: Európska komisia

V medzinárodnom porovnaní vychádza Slovensko v inovačnej výkonnosti žalostne. Správa o plnení opatrení Inovačnej stratégie a Inovačnej politiky za rok 2011 a prvý štvrťrok 2012 sa odvoláva na inovačný index SII (Scoreboard Innovation Index) za rok 2011, v ktorom sa Slovensko umiestnilo spomedzi členských štátov EÚ šieste od konca.

„Udržateľný rast a vytváranie pracovných miest stále viac závisí na excelentnosti a schopnosti uvádzať výsledky nových riešení do praxe,“ píše sa v správe.

Slabé postavenie Slovenska je spôsobené najmä nízkymi výdavkami na výskum, vývoj a inovácie, slabým technologickým transferom, nízkym počtom patentov, nevyužívaní rizikového kapitálu, ale aj neefektívnym využívaním ľudských zdrojov.

Slovensko napríklad minulo na výskum a vývoj v minulom roku zo súkromných a verejných zdrojov len 0,48 % HDP, kým priemer výdavkov štátov EÚ dosiahol 1,82 % HDP.

Rok 2011 sa navyše niesol v znamení poklesu investícií súkromného sektora do výskumných a inovačných aktivít.

Správa pripúšťa, že na plnenie jednotlivých opatrení inovačnej politiky sa počítalo s väčšou podporou zo strany štátneho rozpočtu. Hlavným zdrojom financovania však stále zostáva Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Autori správy navrhujú zmenou legislatívy motivovať súkromný sektor k väčšej motivácii súkromných podnikov podieľať sa na odbornom vzdelávaní, či zmeniť podmienky stimulov na výskum a vývoj pre malých podnikateľov a vytvoriť pre nich daňové úľavy.  

Podľa správy je tiež potrebné umožniť zálohové financovanie výskumno-vývojových projektov, alebo transformovať Agentúru pre podporu výskumu a vývoja, okrem iného tak, aby minimálne 50 % celkových zdrojov Agentúry išli na podporu aplikovaného výskumu.

Vláda chce zároveň poveriť ministerstvo hospodárstva vypracovaním inovačnej stratégie na roky 2014 – 2020.