Na SAV a APVV čaká transformácia

Zdroj: TASR

Nové programové vyhlásenie vlády venuje časti veda a výskum o niečo väčší priestor, ako to bolo v minulosti zvykom. Okrem deklaratívnych viet o dôležitosti vedy, potrebe zvyšovania výdavkov, či zapájania súkromného sektora, obsahuje aj niekoľko konkrétnych krokov.

Vláda v programovom vyhlásení napríklad tvrdí, že chce transformovať Agentúru pre výskum a vývoj (APVV) na inštitúciu verejnoprávneho charakteru a posilniť jej nadrezortný charakter. Podobný cieľ mala aj vláda Ivety Radičovej.

Za zmienku ďalej stojí aj zriadenie implementačnej agentúry na financovanie priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií v prostredí priemyselných podnikov. Programové vyhlásenie obsahuje aj explicitnú zmienku o rizikovom kapitáli na podporu inovácií bez bližšieho vysvetlenia.

Vláda sa hlási v oblasti výskumu a inovácií k cieľom a prioritám EÚ a tvrdí, že chce formovať spoločný európsky výskumný priestor a európske centrá excelentnosti.

Pokiaľ ide o transfer inovácii, plánuje vláda „vytvoriť funkčný národný inovačný systém a formovať centrá pre transfer vedomostí a technológií“.

SAV verejnoprávnou inštitúciou

Odborná verejnosť v súčasnosti diskutuje o transformácii Slovenskej akadémii vied, aj keď táto sa v programovom vyhlásení nespomína. Snem SAV ju schválil ešte v marci 2011 a teraz sa očakáva, že by ju mal minister predložiť vláde.

Podľa podpredsedníčky SAV pre výskum Evy Majkovej má transformácia motivovať Ústavy, aby si hľadali mimorozpočtové zdroje. Taktiež by mala umožniť jednoduchší transfer poznatkov.

Kritici sa obávajú, že SAV po transformácii prestane robiť základný výskum. Majková tvrdí, že takéto obavy nie sú na mieste a ako príklad uvádza vysoké školy. „Vysokým školám transformácia priniesla väčšie možnosti a nepozorujeme nútený prechod na aplikovaný výskum alebo zánik spoločenskovedných odborov,“ vysvetľuje.

Podľa analýzy SCIMAGO, ktorá porovnával výstupy vedeckovýskumných inštitúcií zaostáva SAV vo svojich výstupoch za českou, maďarskou, ako aj poľskou akadémiou vied.