Na Slovensku vznikne špičkové vedecké centrum molekulárnej genetiky

zdroj wikimedia commons

Budúcnosť farmaceutického priemyslu je v liekoch na mieru. Dvaja pacienti s rovnakou chorobou budú dostávať rôzne lieky na základe ich jedinečných genetických predispozícií. Umožniť to má rozvoj molekulárnej genetiky.

Výsledky výskumu v molekulárnej genetike majú široké praktické využitie. Patrí tam napríklad identifikácia príčin dedičných ochorení, predispozícií pre rozvoj rakovinových ochorení alebo diagnosticky, prognosticky či terapeuticky relevantných markerov tejto extrémne heterogénnej skupiny (rakovinových) ochorení, testy otcovstva, ale taktiež ju využívajú kriminalisti.

Molekulárna genetika má na Slovensku dlhodobú tradíciu. Napriek tomu však nedosahuje úroveň svetového meradla. Slovenské genetické laboratóriá sa dnes venujú skúmaniu jednotlivých, prípadne malých skupín génov a ich mutácií v porovnaní s celogenómovým prístupom vo vyspelejších častiach sveta.

Jedným z dôvodov je zastaraná vedecká infraštruktúra, ktorá je pre slovenské vedecké inštitúcie už takmer charakteristická. Na nákup najnovších prístrojov nemajú finančne podvyživené vedecké inštitúcie peniaze. Ak sa aj podarí získať špičkové zariadenia, nie sú zabezpečené prostriedky pre ich rutinnú a kontinuálnu prevádzku, či na mzdy pracovníkov – špecialistov s potrebnými skúsenosťami v danej oblasti.

Hlavné trendy rozvoja molekulárnej genetiky v zahraničí určuje tzv. sekvenovanie novej generácie (Next Generation Sequencing – NGS). Táto metóda si však vyžaduje prístroje, ktoré by ste na Slovensku zrátali na prstoch jednaj ruky. Všetky ostatné používané prístroje na genetickú analýzu, podstatne zaostávajú nielen čo sa týka rozsahu analýzy, ale aj rýchlosti spracovania vzoriek. Využívaním sekvenátorov novej generácie získajú slovenskí vedci možnosť skúmať (nielen) DNA komplexne a hľadať vzájomné súvislosti v neporovnateľne väčšom rozsahu, čo predstavuje generačný skok oproti doteraz používaným prístupom.

Nové výskumné centrum

Spoločnosť Geneton je jedna z mála firiem, ktoré sa na Slovensku venujú výskumu v oblasti molekulárnej genetiky. Zároveň sa však snaží prinášať genetické analýzy dostupné aj pre širokú verejnosť. Ako jediná firma na Slovensku napríklad ponúka neinvazívny test na určenie pohlavia plodu z krvi matky.

V súčasnosti úzko spolupracuje s Univerzitou Komenského, najmä s Prírodovedeckou fakultou na vybudovaní výskumného centra molekulárnej genetiky. Projekt s názvom REVOGENE bol podporený zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Výskum a vývoj.

Ambíciou výskumného centra Revogene je realizovať výskum nadnárodného významu v slovenskom prostredí. Využitie špičkovej infraštruktúry a tzv. sekvenátorov novej generácie, umožní vedcom naplno rozvinúť ich ambiciózne výskumné plány.

Výskumné centrum má však aj iný cieľ, ktorým je vytvoriť dlhodobé partnerstvo medzi akademickou a súkromnou sférou a tým pritiahnuť do vedy ďalšie investície. Ak má slovenská veda dlhodobo produkovať výstupy na svetovej úrovni, potrebuje nevyhnutne aj súkromné investície.

„Našou víziou je prinášať a implementovať dosiahnuté výsledky výskumu s  pozitívnym vplyvom na spoločnosť. Chceme týmto dokázať, že investície do vedy a inovácií sú tým najlepším spôsobom ako budovať trvalo udržateľnú ekonomiku,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti Geneton Vladimír Virčík.

Vybudovanie centra, ktoré bude realizovať výskum s využitím metódy NGS, nás dostane do pozície porovnateľnej s európskymi výskumnými centrami. Praktické skúsenosti získané v centre je pritom možné zúročiť tak v základnom ako aj aplikovanom výskume, a samozrejmým bude aj veľmi dôležitý prínos pre vzdelávanie  ďalších špecialistov. Potenciálne aplikácie priamo praxe bude možné využiť v mnohých medicínskych odvetviach, ako napr.  analýza zmesných environmentálnych vzoriek  s previazaním na hospodársky významnú či klinickú aplikáciu výsledkov, klinická diagnostika, klinická prognostika, personalizovaná terapia.

Beh na dlhú trať

Schválený projekt je naplánovaný na tri roky, pričom už rok beží. To je doba, počas ktorej sa stihnú vybudovať základné štruktúry a spustiť prvotný výskum. Takisto sa už očakávajú aj prvé hmatateľné výsledky. Vladimír Virčík však hovorí, že projekt tým zďaleka nekončí.

Úzka spolupráca a akademickou sférou predstavuje pre spoločnosť Geneton významnú konkurenčnú výhodu.  Už teraz sa plánujú dlhodobejšie aktivity. Centrum bude schopné zapájať sa do európskych výskumných projektov a získať ďalšie grantové prostriedky na výskum, čo predstavuje množstvo nových príležitostí kam ďalej posunúť doterajší výskum.

Vytvorená spolupráca je aj základom pre úspešný prenos poznatkov z vedy do praxe (technology transfer).   Toto oficiálne premostenie verejného a súkromného sektora vytvára priestor pre ekonomické zhodnotenie výsledkov výskumu.

"Podporujeme  výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ."