Nová kohézna politika: asi 200 mld. eur na investície v rámci Lisabonu

Krátka správa 

Komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner s uspokojením konštatovala, že príprava novej politiky súdržnosti (kohézna politika) je v plnom prúde s cieľom zaistiť v európskych regiónoch väčší rast a kvalitné pracovné miesta. V súčasnosti vedie Komisia rokovania o programoch pokrývajúcich 90% rozpočtu tejto politiky. Vladimír Špidla, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti, spolu s  Hübner pochválili všetkých členov EÚ za včasné predloženie svojich strategických plánov a priorít na nové programové obdobie Komisii a požiadali ich, aby krok udržali i pri  zostávajúcich operačných programoch.

„Dospeli sme k zlomovému bodu v politike súdržnosti na roky 2007 – 2013. Ide aj o míľnik v úsilí o modernizáciu našich regiónov, o modernizáciu našej Únie. V súčasnosti rokujú moje útvary a útvary komisára Špidlu o programoch predstavujúcich viac než 311,5 miliardy eur s cieľom čo najskôr začať realizáciu investícií v praxi.“, uviedla komisárka na tlačovej konferencie 2. apríla v Bruseli.

Komisár Špidla dodal: „Z môjho pohľadu je zrejmé, že členské štáty v plnej miere podporujú strategický prístup, na ktorom sa dohodli s Komisiou. Využívaním fondov v nasledujúcich rokoch budeme môcť v praxi dosiahnuť ciele rastu a zamestnanosti.“

 „Odkaz v stratégiách členských štátov je jasný“, uviedla Hübner. „Programami na nové obdobie sa budú v praxi realizovať priority EÚ týkajúce sa rastu, tvorby pracovných miest a trvalo udržateľného rozvoja. Veľké investície budú plynúť aj do obnoviteľných zdrojov energie, do energetickej účinnosti a do infraštruktúr európskeho významu.“

„Podľa prvých odhadov pôjde približne o 200 miliárd eur priamo na investície na realizáciu lisabonskej agendy. Z toho 50 miliárd eur bude vynaložených na výskum, vývoj a inovácie a 70 miliárd eur na ľudský kapitál,“ dodal komisár Špidla.

Komisia prijala 311 z očakávaných 441 operačných programov (206 pre ERDF, 105 v rámci ESF). Najväčšie škrty v počte programov zaznamenala pri NSRR Francúzska (10 miesto 36), Talianska (29 miesto 52 programov) a Veľkej Británie (5 namiesto 22).

Poľská komisárka informovala o tzv. „programovom rebríčku“, ktorý je na stránke Komisie venovanej regionálnej politike. V podobe tabuľky zobrazuje pokrok vo finalizácii národných strategických referenčných rámcov a v prijímaní operačných programov. 

Rozpočet na politiku súdržnosti na roky 2007 – 2013 predstavuje 347,4 miliardy eur, čo je 35% rozpočtu Spoločenstva a aj najväčšia investíciu svojho druhu v histórii Únie. Komisia v záujme dokončenia národných strategických referenčných rámcov úzko spolupracuje s vládami členských krajín, keďže rámce súvisia so všeobecnejším národným programom reforiem, v ktorom členské štáty opisujú konkrétne opatrenia na modernizáciu hospodárstva v súvislosti s Lisabonskou stratégiou pre zamestnanosť a rast.

Tri strategické rámce (Malty, Grécka a Rakúska) boli dokončené a Komisia vydala rozhodnutie o zozname operačných programov, orientačnom rozdelení prostriedkov z jednotlivých fondov na dané programy a o niektorých ďalších aspektoch. Rozhodnutia Komisie o strategických rámcoch Dánska a Nemecka budú prijaté v najbližších dňoch.

Tento proces bude pokračovať až do júla, kedy Komisia očakáva, že budú vydané všetky rozhodnutia súvisiace s NSRR. Slovensko sa v posledných dňoch dohodlo po dlhých diskusiách, že 11 operačných programov bude akceptovateľných. Komisia mala výhrady najmä k opodstatnenosti OP Zdravotníctvo.