Nový nástroj pre MSP poskytne v prvom kole granty 155 malým firmám

Komisia včera (24.7.) vyhlásila prvé výsledky nového Nástroja pre MSP (SME Instrument), ktorý má k dispozícii 3 miliardy eur. Spustený bol v rámci Horizontu 2020 na podporu malých firiem. Má im pomoôcť zrealizovať svoje myšlienky z teoretickej do praktickej roviny a umiestniť ich na trh.

V prvom kole predložilo svoje biznis plány 2 666 podnikov. Úspešných bolo 155 z 21 krajín (členských štátov EÚ ale aj krajín asociovaných k Horizontu 2020).

Najúspešnejšou krajinou bolo Španielsko s 39 vybraným projektmi. Za ním nasleduje Veľká Británia s 26 projektmi, Taliansko s 20, Nemecko s 11 a Írsko s 10. Každý z nich získa 50 000 eur na financovanie svojich štúdií uskutočniteľnosti a na rozvoj svojich inovačných stratégií. EÚ im tiež poskytne trojdňový biznis koučing.

Zo Slovenska v prvom kole nebol úspešný žiadny projekt.

Z nečlenských krajín EÚ získa 8 projektov celkovo 400 000 eur. Izrael (4 projekty), Nórsko (2) a Turecko (2) nie sú členmi EÚ, ale sú súčasťou programu Horizont 2020.

V neskorších fázach rozvoja môžu projekty požiadať o ďalšie financovanie. To sa týka oblastí ako napríklad výskum, vývoj a komercializácia. (Bližšie informácie nájdete v tejto infografike).

Uchádzači budú o výsledkoch formálne oboznámení v auguste. Program riadi Výkonná agentúra pre MSP (Executive Agency for SMEs).

Cieľ

V súčasnosti je pre inovatívny biznis problematické získať financovanie na svoj rast, aj v kontexte finančnej krízy. EÚ považuje MSP a inovácie za hnaciu silu rastu, pracovných miest a hospodárskej obnovy.

Nástroj pre MSP je základným prvkom financovanie MSP v rámci programu Horizont 2020. V období 2014-2020 má k dispozícii 3 miliardy eur.

Cieľom Nástroja je podporiť najinovatívnejšie malé podniky s veľkým potenciálom rastu.

Poskytuje granty jednoduchým a rýchlym spôsobom na štúdie uskutočniteľnosti inovácií (Fáza 1) a prevedenie projektu (Fáza 2). Projekty, ktoré už dosiahli určitý rozvoj tiež môžu benefitovať z ďalších podporných služieb (Fáza 3). (Bližšie informácie nájdete v tejto infografike).

Podmienky

Pracovný program Horizontu 2020 „Inovácie v MSP“ (Innovation in SMEs) stanovuje okruhy a témy, v rámci ktorých je možné sa prihlasovať.

Uchádzať sa je možné kedykoľvek, pričom prihlášky sú vyhodnocované 4 krát do roka. Prihlášky o grant v rámci Fázy 1 boli vyhodnotené 18.júna 2014. Ďalším termínom na vyhodnotenie bude 24.september 2014 pre Fázu 1 a 9.október pre Fázu 2.

V roku 2014 môže byť v rámci fáz 1 a 2 podporených 645 projektov a v roku 2015 670.

Pozície

Máire Geoghegan-Quinn, komisárka pre vedu, výskum a inovácie: „Reakcia na nový Nástroj pre MSP je povzbudivá. Jednoznačne je po takejto forme podpory dopyt. Dúfam, že mnoho z takto financovaných biznis plánov sa vypracuje do úspešných projektov a služieb a prispeje tak k rastu našich ekonomík a tvorbe nových pracovných miest.“

Časová os

24.septemebr 2014 – ďalší termín pre vyhodnotenie prihlásených projektov (Fáza 1)

9.október 2014 – ďalší termín pre vyhodnotenie prihlásených projektov (Fáza 2)

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.