OP KaHR a OP ZaSI: Ministerstvá spolupracujú

Operačné programy “Zamestnanosť a sociálna inklúzia” (OP ZaSI) a “Konkurencieschopnosť a hospodársky rast” (OP KaHR) sa budú na Slovensku riadiť inovatívnym spôsobom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo hospodárstva vstúpili pre programové obdobie 2007 – 2013 do tzv. medzirezortnej spolupráce. Iniciatíva sa stretla s pozitívnym ohlasom aj v prostredí Európskej komisie. Obe ministerstvá podpísali zmluvu o spolupráci už 23. marca 2007, no prvé konkrétne výsledky sa začnú ukazovať v tomto roku.

Do procesu medzirezortnej spolupráce aktívne vstupuje aj Sociálna implementačná agentúra ako SORO (sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom).

Cieľom oboch operačných programov je podpora konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu, inovácií, rastu zamestnanosti a podobne. Počas celého programového obdobia budú zúčastnené strany postupne konkretizovať jednotlivé nástroje oboch OP.

Základnými princípmi medzirezortnej spolupráce sú tzv. “3K:”

  • koordinácia spoločných aktivít všetkých zúčastnených strán,
  • komplementarita aktivít (kvôli umožneniu spolufinancovania z ESF (ZaSI) a ERDF (KaHR),
  • komplexnosť projektov.

Vzhľadom na to, že niektoré oblasti pôsobenia jednotlivých operačných programov sa prekrývajú, pridanou hodnotou medzirezortnej spolupráce sú väčšie možnosti pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok. Finančná pomoc bude poskytnutá tzv. systémovým integrovaným projektom (SIP). Logickým predpokladom je, aby projekt sledoval ciele oboch operačných programov súčasne. Medzi hlavné oblasti SIP patrí predovšetkým podpora malých a stredných firiem či živnostníkov. Dôraz sa kladie predovšetkým na tých podnikateľov, ktorí buď začínajú alebo pôsobia na trhu zatiaľ krátko.

Podnikatelia by si mali všimnúť predovšetkým Schému podpory začínajúcich podnikateľov (spoločnú schému pomoci de minimis). Možno ju nájsť v Obchodnom vestníku SR č. 23A/2008 zo dňa 1. februára 2008. Na základe nej sa v priebehu druhého štvrťroka 2008 očakáva vyhlásenie spoločnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.