OP VaV: 2,5 mld. korún pre mimobratislavské verejné a štátne VŠ

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila 25. februára 2008 3 mesiace trvajúcu uzavretú výzvu zameranú na podporu infraštruktúry vysokých škôl z Operačného programu Výskum a vývoj. Výzva sa nevzťahuje na súkromné vysoké školy všeobecne a objekty verejných a štátnych vysokých škôl a SAV na území Bratislvského kraja.

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu dosahuje 2,5 mld. korún, pričom každá inštitúcia si môže podať iba jeden projekt s maximálnym limitom 150 miliónov korún, ktorý má zrealizovať za necelé 2 roky (20 mesiacov).

Univerzity a SAV musia mať do 26. mája 2008 pripravenú technickú dokumentáciu  vrátane výkazov výmer a peniaze môžu žiadať aj na viacero svojich objektov, prípadne i nové objekty a vysokoškolské internáty.

Každý z projektov musí spľňať podmienku budovania a/alebo modernizácie informačno-komunikačných technológií a IKT sietí.  


<//strong>Stručná analýza výzvy


Kód výzvy: OPVaV-2008/5.1/01-SORO

Operačný program Výskum a vývoj 

 • Prioritná os: 5 Infraštruktúra vysokých škôl
  • Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

Oprávnení žiadatelia:

 • verejné vysoké školy
 •  štátne vysoké školy
 •  Slovenská akadémia vied

Oprávnené územie pre realizáciu projektu:

 • Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Skupiny oprávnených aktivít:

 1. Investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu vysokých škôl (napr. zatepľovanie budovy, výmena okien, výmena alebo oprava strechy, výmena ústredného kúrenia, oprava stien budovy, stabilizácia budov, oprava omietky na budove, oprava exteriéru budovy, úpravy interiéru budovy, zabezpečenie bezbariérovosti budov, zabezpečenie požiarnej bezpečnosti budov, rekonštrukcia sociálnych zariadení a WC, rekonštrukcia teplovodných, vodovodných, kanalizačných a elektrických sietí).
 2. Výstavba nových budov existujúcich vysokých škôl.
 3. Rozširovanie objektov vysokých škôl (napr. prístavba budovy, nadstavba budovy, akademické knižnice, doplnkové služby v rámci školského komplexu – úprava okolia školského komplexu).
 4. Modernizácia a rekonštrukcie ubytovacích kapacít, telocviční, jedální a športovísk vysokých škôl.
 5. Modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl, v ktorých prebieha vzdelávací proces za účelom zlepšenia podmienok na nové formy učenia a učenia sa (najmä na podporu nových technológií pri budovaní jazykových učební, dielní, budovanie chemických, biologických a fyzikálnych učební, budovanie IKT učební, vybavenie akademických knižníc počítačmi, budovanie a údržba IKT sietí).

Oprávnené výdavky:

 • výdavky spojené s výstavbou, rekonštrukciou a obnovou budov priamo spojených s projektom (napr. zatepľovanie budovy, výmena okien, výmena alebo oprava strechy, výmena ústredného kúrenia, oprava stien budovy, stabilizácia budov, oprava omietky na budove, oprava exteriéru budovy, úpravy interiéru budovy, zabezpečenie bezbariérovosti budov, zabezpečenie požiarnej bezpečnosti budov, rekonštrukcia sociálnych zariadení a WC, rekonštrukcia teplovodných, vodovodných, kanalizačných a elektrických sietí, budovanie a modernizácia IKT sietí, výstavba nových budov vysokých škôl);
 • výdavky spojené s rozšírením objektov existujúcich vysokých škôl (napr. prístavba budovy, nadstavba budovy, akademické knižnice, doplnkové služby v rámci školského komplexu – úprava okolia školského komplexu);
 • výdavky spojené s modernizáciou a rekonštrukciou ubytovacích kapacít, existujúcich vysokých škôl;
 • výdavky spojené s modernizáciou vnútorného vybavenia vysokých škôl , v ktorých prebieha vzdelávací proces za účelom zlepšenia podmienok na nové formy učenia a učenia sa – na podpora nových technológií pri budovaní jazykových učební, dielní, pri budovaní chemických, biologických a fyzikálnych učební, pri budovaní IKT učební a vybavení akademických knižníc počítačmi);
 • štúdie, expertízy, posudky súvisiace s implementáciou projektu;
 • propagácia projektu, publicita projektu;
 • monitoring (monitorovacia správa, hodnotenie projektu…);
 • riadiaci personál – pracovnoprávny vzťah (napr. Zákonník práce, zákon o štátnej službe,…) alebo iný ako pracovnoprávny vzťah (napr. Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, autorský zákon,…);
 • výdavky vynaložené v súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie (stavebná dokumentácia);
 • výdavky týkajúce sa výkonu stavebného dozoru;
 • obstaranie pozemku do výšky max. 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Neoprávnené výdavky:

 • výdavky vynaložené v súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie (iná ako stavebná dokumentácia)
 • nákup kolkov;
 • bankové poplatky;
 • občerstvenie;
 • úroky z dlhov;
 • poplatky za bankové záruky;
 • vratná daň z pridanej hodnoty;
 • obstaranie pozemku za cenu presahujúcu výšku 10% celkových oprávnených výdavkov projektu;
 • obstaranie a odpisy dopravných prostriedkov vrátane lízingu;
 • výdavky partnera.

Financovanie výzvy a projektov

 • Celková alokácia výzvy – 2 500 000 SKK
 • Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 30 000 000 Sk
 • Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
  150 000 000 Sk

Dôležité dokumenty a odkazy k výzve