OP VaV: Podpora centier excelentnosti (OPVaV-2008/2.1/01-SORO)

Vyhlasovateľ výzvy: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

20. mája 2008 zverejnila ASFEU výzvy podporujúce centrá excelentnosti vo všetkých regiónoch Slovenska, vrátane Bratislavy. Cez projekty chce zodpovedný rezort investovať do koncentrácie najlepších výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotemtaických centier, budovať infraštruktúru pracovísk VaV s dôrazom na IKT a integrovať výskum do európskej výskumnej spolupráce. Veľkosť grantu sa bude pohybovať od 10 do 40 mil. Sk a uchádzať sa môžu verejné a štátne VŠ, SAV a jej ústavy, rezortné vedecko-výskumné inštitúcie a mimovládne výskumné organizácie. Posledný termí  na predloženie projektov je 25. augusta 2008. 

Počet projektov za subjekt nie je obmedzený.


Analýza výzvy:

Operačný program: Výskum a vývoj

Typ fondu: ERDF

 • Prioritná os 2: Podpora výskumu a vývoja
  • Opatrenie 2.1: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Riadiaci orgán a implementačná agentúra: MŠ SR, ASFEU

Názov výzvy: Výzva 2.1 Podpora centier excelentnosti
Kód výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO
Trvanie výzvy: 20. máj 2008 – 25. máj 2008
Rozpočet pre pre opatrenie 2.1: 1 000 000 000 Sk

Oprávnené regióny: Kraje Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický 

Projekty sú oprávnené na realizáciu najmä v inovačných póloch rastu a ich záujmových územiach (princíp územnej koncentrácie).

Pre posúdenie či sa projekt bude realizovať na oprávnenom mieste je rozhodujúce miesto realizácie aktivít projektu a nie miesto sídla žiadateľa.

Oprávnení žiadatelia:

 • verejné vysoké školy;
 • štátne vysoké školy;
 • Slovenská akadémia vied a jej ústavy;
 • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci
 • mimovládne organizácie výskumu a vývoja,  na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci

Kritériá oprávnenosti žiadateľa

 1. vykonáva činnosti v základnom výskume v jednej z 12 vecných priorít výskumu a vývoja
 2. zúčastňuje sa na riešení za posledných 5 rokov minimálne v 1 medzinárodnom projekte  v podskupine odborov vedy a techniky, na ktorú sa predkladaný projekt zameriava;
 3. využíva za posledných 5 rokov výsledky základného výskumu vo vysokoškolskom vzdelávaní alebo vo vzdelávaní zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja;
 4. má personálne zloženie organizácie s vysokou odbornou kvalifikáciou zamestnancov (z celkového počtu výskumníkov  organizácie aspoň 30% absolvovalo doktorandské štúdium); a na vzdelávaní a/alebo výskumnej činnosti sa aktívne zúčastňujú doktorandi
 5. má stav technickej infraštruktúry základného výskumu, ktorý vyjadruje požiadavky na splnenie cieľov projektov základného výskumu;
 6. má výsledky základného výskumu porovnateľné s výsledkami základného výskumu dosahovanými v štátoch Európskej únie t.j. dosiahne minimálne kategóriu A-  v hodnotení atribútov výstupov (výstupov publikačnej činnosti) za posledných 6 rokov v podskupine odborov vedy a techniky, na ktorú sa predkladaný projekt zameriava

Trvanie projektov: max. 24 mesiacov

Veľkosť grantu: min. 10 000 000 Skk, max. 40 000 000 Skk

Ciel:

Cieľom Opatrenia 2.1 Operačného programu Výskum a vývoj je zvyšovať kvalitu výskumných pracovísk a podporiť excelentný výskum s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.

Špecifické zámery výzvy:

 • podporovať koncentráciu najlepších (excelentných) výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematických centier s definovanými zámermi na realizáciu výskumných aktivít v danom vednom odbore;
 •  stimulovať budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja najlepších a najperspektívnejších pracovísk s dôrazom na IKT a IKT siete (IKT – informačno-komunikačné technológie);
 • podporovať integráciu najlepších pracovísk výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji, najmä v európskom výskumnom priestore;

Oprávnené aktivity:

 • Aktivita 2.1.1: Podpora výmenných a spoločných výskumných programov slovenských výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú mať medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja
  • investičné a bežné náklady priamo vyplývajúce z existujúcich, implementujúcich sa projektov spoločného výskumu na slovenských univerzitách, výskumných a vývojových inštitúciách s výskumnými pracoviskami z najlepších svetových výskumných a vývojových pracovísk (napr. nadväznosť na 7. rámcový program EÚ pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity, EUREKA, COST);
 • Aktivita 2.1.2: Podpora významných výskumných a vývojových projektov v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových priemyselných odvetí SR, zvyšovanie kvality života a potreby udržateľného rozvoja hospodárstva)
  • investičné a bežné náklady priamo vyplývajúce z plánovaných, pripravovaných projektov v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových priemyselných odvetí SR, zvyšovanie kvality života a potreby udržateľného rozvoja hospodárstva) – napr. príprava, zlepšenie podmienok účasti v 7. rámcovom programe EÚ pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity.

Vecné priority výskumu a vývoja:

1. Zdravie – kvalita života
2. Progresívne materiály a technológie
3. Biotechnológie
4. Znalostné technológie s podporou informačných a komunikačných technológií
5. Infraštruktúra spoločnosti
6. Energia a energetika
7. Civilizačné výzvy
8. Kultúrne a umelecké dedičstvo Slovenska
9. Bezpečnosť a obrana
10. Využívanie, ochrana a reprodukcia biologických zdrojov
11. Ochrana životného prostredia
12. Využitie domácich surovinových zdrojov

Dôležité upozornenia:

 • Predkladané projekty majú byť zamerané prevažne na jeden odbor vedy a techniky podporovanje v zmysle platnej legislatívy.
 • Celkový počet žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), ktoré v rámci tejto výzvy môže predložiť jeden oprávnený žiadateľ nie je obmedzený. 
 • V rámci jedného odboru vedy a techniky  môže oprávnený žiadateľ predložiť len jednu žiadosť o NFP, ktorá však môže zahŕňať viac vecných priorít výskumu a vývoja.
 • Vo výberovom a schvaľovacom procese bude aplikované výberové kritérium 3  – Tematická oblasť výskumu a vývoja, uvedené v prílohe č. 10 k tejto výzve.
 • Každý z predkladaných projektov musí spĺňať podmienku, ktorou je zahrnutie aktivity budovania a modernizácie IKT a IKT sietí do aktivít navrhovaného projektu. V prípade, že  v rámci projektu nie je potrebné vybudovať IKT siete, pretože priestory pracovísk výskumu a vývoja sú IKT vybavené na špičkovej úrovni zodpovedajúcej potrebám žiadateľa, žiadateľ uvedie v podrobnom opise projektu zdôvodnenie a presný popis využívaných IKT sietí a zariadení (Príloha č. 1 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Opis projektu – časť D3).
 • Hodnotiteľ má právo vyžiadať si pre potreby odborného hodnotenia projektovú dokumentáciu (stavebnú) v rozsahu potrebnom pre stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby stavebnému úradu. V prípade schválenia žiadosti o NFP žiadateľ túto dokumentáciu povinne predloží pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP.
 • V prípade schválenia žiadosti o NFP je žiadateľ povinný pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP predložiť aktuálne potvrdenia príslušných úradov potvrdzujúce informácie uvedené v čestnom vyhlásení, ktoré predložil spolu so žiadosťou o NFP. Rovnako bude žiadateľ povinný predložiť originál výpisu z listu vlastníctva pre právne účely.
   

Oprávnení partneri žiadateľa

 • verejné a štátne vysoké školy
 • verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj
 • Slovenská akadémia vied a jej ústavy
 • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci
 • mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci

Partnerom môže byť len organizácia registrovaná v Slovenskej republike a sídliaca na  oprávnenom mieste realizácie projektu. Partneri žiadateľa sa podieľajú na navrhovaní projektu, ako aj na jeho realizácii v priebehu doby trvania projektu. Vzor zmluvy o partnerstve bude zverejnený do 40 dní od vyhlásenia tejto výzvy. Je neprípustné nahradiť dodávateľsko-odberateľské vzťahy inštitútom partnerstva! Partner žiadateľa sa zároveň nesmie zúčastniť ako uchádzač verejného obstarávania, ktoré je žiadateľ povinný vykonať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Partner musí spĺňať rovnaké kritériá oprávnenosti ak žiadateľ a kritériá uvedené v Príručke pre žiadateľa časť 4.5 Oprávnenosť partnera.

Zásady, ktorými sa musí riadiť partnerstvo sú definované v Príručke pre žiadateľa, časť 4.5 Oprávnenosť partnera.

Oprávnené výdavky

 • vynaložené v oprávnenom období (po 01.01.2007)
 • pre  výzvu bude obdobie oprávnenosti výdavkov presne špecifikované v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 • Výdavky sú oprávnené až po podpise zmluvy o poskytnutí NFP obidvomi zmluvnými stranami.
 • Výnimkou sú výdavky na projektovú (stavebnú) dokumentáciu, ktoré sú považované za oprávnené, ak boli vynaložené a uhradené po 01.01.2007.
 • Objem finančných prostriedkov žiadateľa alokovaných na projekt má byť väčší ako objem finančných prostriedkov partnera, ktorý v rámci všetkých zúčastnených partnerov (mimo žiadateľa) má alokovaný najvyšší objem finančných prostriedkov na projekt.

Zoznam oprávnených výdavkov:

 • riadiaci, administratívny a odborný personál – pracovnoprávny vzťah (napr. Zákonník práce, zákon o štátnej službe,…) alebo iný ako pracovnoprávny vzťah (Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, autorský zákon,…);
 • nákup zariadenia, vybavenia;
 • nákup strojov, prístrojov, laboratórnych zariadení;
 • prevádzkové výdavky na obstarané zariadenia, stroje, prístroje, laboratórne zariadenia ( oprava a údržba);
 • nákup nehmotného majetku  (software, licencie,…);
 • nákup odbornej a vedeckej literatúry (časopisy, knihy,…);
 • vytváranie a udržiavanie počítačových sietí;
 • nákup IKT technológií;
 • výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení – limit  maximálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov;
 • nájom kancelárskeho vybavenia, strojov, prístrojov a zariadení (vrátane nehmotného majetku) počas trvania projektu, max. do výšky ceny v mieste obvyklej  (potrebné dodržať zásady hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti);
 • nájom priestorov v súvislosti s realizáciou projektu, max. do výšky ceny v mieste obvyklej  (potrebné dodržať zásady hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti);
 • pomôcky pre vedecký výskum;
 • prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou projektu (napr. spotrebný tovar a prevádzkový materiál, voda, plyn, elektrická energia, teplo, poistenie,  poštovné, telekomunikačné poplatky, spojovacie siete…);
 • odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku za predpokladu, že tento majetok nebol získaný z verejných finančných zdrojov vrátane zdrojov ES;
 • cestovné náhrady odborného, riadiaceho a administratívneho personálu – tuzemské a zahraničné pracovné cesty (úhrada cestovných náhrad ako oprávnený výdavok platí len pri uzatvorení pracovnoprávnych vzťahov);
 • poradenské a konzultačné služby (napr. právne poradenstvo);
 • štúdie, expertízy, posudky súvisiace s implementáciou projektu – dodávané externe;
 • tvorba internetových stránok;
 • inzercia v novinách, propagácia projektu, publicita projektu (napr. letáky, bulletiny, brožúry…);
 • monitoring (napr. monitorovacia správa, hodnotenie projektu…);
 • výdavky vynaložené v súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie (stavebná dokumentácia);
 • výdavky partnera .

Neoprávnené výdavky:

• výdavky vynaložené v súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie (iné ako stavebná dokumentácia);
• nákup kolkov;
• občerstvenie;
• úroky z dlhov;
• obstaranie pozemkov  a budov;
• obstaranie dopravných prostriedkov vrátane leasingu;
• odpisy dopravných prostriedkov;
• poplatky za bankové záruky;
• vratná daň z pridanej hodnoty;
• bankové poplatky;
• subdodávky nad stanovený limit 20%  celkových oprávnených výdavkov projektu;
• zariadenie a vybavenie (vrátane nehmotného majetku) pre administráciu a riadenie projektu (kancelárske vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia,…);
• nájom kancelárskeho zariadenia, strojov, prístrojov pre riadenie a administráciu projektu;
• obstaranie nábytku vrátane príslušenstva (v rámci hlavných aktivít ako aj aktivít súvisiacich s riadením a administráciou projektu).

Forma pomoci, limity, intenzita a spôsob financovania:

 • Finančná pomoc bude žiadateľovi poskytnutá formou nenávratného finančného príspevku.
 • Výška alokácie na výzvu: 1 mld. Sk
 • Limity pomoci:
  • Minimálna výška NFP na jeden projekt:    10 000 000 Sk
  • Maximálna výška NFP na jeden projekt:   40 000 000 Sk
 • Miera spolufinancovania žiadateľa sa líši podľa typu oprávneného žiadateľa nasledovne:
  • verejné vysoké školy – 5% z oprávnených výdavkov;
  • štátne vysoké školy – 0%;
  • Slovenská akadémia vied a jej ústavy– 0%;
  • organizácie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy  – 0%
  • mimovládne organizácie výskumu a vývoja2  – 5%

V prípade, že je žiadateľ povinný projekt spolufinancovať, tvorí požadovaná výška nenávratného finančného príspevku maximálne 95%  oprávnených výdavkov rozpočtu projektu.

 V prípade, že žiadateľ nie je povinný projekt spolufinancovať, tvorí požadovaná výška nenávratného finančného príspevku 100%  oprávnených výdavkov rozpočtu projektu.

Predkladanie žiadostí:

 • Žiadateľ kompletne vyplní a predloží žiadosť podpísanú štatutárom a všetky prílohy
 • Na vyplnenie žiadosti o NFP v prípade využitia portálu ITMS sú k dispozícii formuláre priamo na portáli, v prípade využitia prechodného obdobia sú pokyny uvedené priamo vo formulári žiadosti o NFP.
 • Pokyny na vyplnenie príloh k žiadosti o NFP (opis projektu a rozpočet), môže žiadateľ nájsť v Príručke pre žiadateľa, časť 5.4 Vypracovanie žiadosti o NFP.
 • Žiadosť o NFP musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom/štatutárnym orgánom  žiadateľa. Podpísaním žiadosti o NFP žiadateľ akceptuje podmienky výzvy a súčasne potvrdzuje správnosť údajov.
 • Zásielka musí byť doručená najneskôr do termínu uzávierky výzvy stanoveného na 25.8.2008, v uzavretom a nepriehľadnom obale, pričom za dátum doručenia žiadosti o NFP bude považovaný dátum poštovej pečiatky. 
 • Na obale zásielky musia byť uvedené nasledovné údaje:
   názov a adresa žiadateľa o NFP,
   názov a adresa agentúry,
   názov operačného programu „Operačný program Výskum a vývoj“,
   názov projektu,
   kód výzvy, ku ktorej  sa  žiadosť o NFP  vzťahuje:
        OPVaV-2008/2.1/01-SORO
   nápis „ŽIADOSŤ o NFP“,
   identifikátor žiadosti o NFP (neuvádza sa ak žiadateľ využil prechodné obdobie),
   nápis „NEOTVÁRAŤ“.
 • pri osobnom doručení agentúra vystaví žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti 

Možnosť doplniť chýbajúce prílohy žiadosti o NFP sa nebude vzťahovať na:

1. Žiadosť o NFP a údaje v nej uvedené,
2. Opis projektu a údaje v ňom uvedené,
3. Rozpočet projektu a údaje v ňom uvedené.

Kontakty na bližšie informácie:

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
Sekcia implementácie Operačného programu Výskum a vývoj
Hanulova 5/B
SK – 841 01 Bratislava
Tel.: +421 (2) 692 52 374,
Fax:  +421 (2) 692 52 350
E-mail: opvav@asfeu.sk,
Internetová stránka: www.asfeu.sk

Podrobné informácie, podmienky a mechanizmus poskytovania pomoci:

 • Príručka pre žiadateľa
 • Regionálne informačné kancelárie (RIK)

Prílohy k výzve

1. Príručka pre žiadateľa;
2. Formulár žiadosti o NFP;
3. Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP;
4. Zoznam oprávnených výdavkov;
5. Zoznam ukazovateľov na úrovni projektu;
6. Operačný program Výskum a vývoj;
7. Programový manuál k Operačnému programu Výskum a vývoj;
8. Štatút Výberovej komisie Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ na schvaľovanie žiadostí o NFP;
9. Rokovací poriadok Výberovej komisie Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ na schvaľovanie žiadostí o NFP;
10. Hodnotiace a výberové kritériá na schvaľovanie žiadostí o NFP;
11. Štandardný vzor zmluvy o poskytnutí NFP a jej prílohy;
12. Adresy Regionálnych informačných kancelárií (RIK);
13. Kontrolný zoznam pre formálnu kontrolu správnosti;
14. Manuál pre informovanie a publicitu;
15. Číselník odborov vedy a techniky
16. Základný číselník výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007-2013
17. Finančná analýza projektu pre investičné projekty
18. Vzor zmluvy o partnerstve (bude zverejnený do 40 dní od vyhlásenia tejto výzvy)
19. Dizajn manuál loga Operačného programu Výskum a vývoj;
20. Link na Systém riadenia štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie 2007 – 2013, Verzia 2.0;
21. Link na Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie 2007 – 2013, Verzia 2.0;
22. Často kladené otázky;