OP VaV: Podpora centier excelntnosti v Bratislavskom kraji (OPVaV-2008/4.1/01-SORO)

Vyhlasovateľ výzvy: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

20. mája 2008 zverejnila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) ďalšiu výzvu na projekty výskumu a vývoja – Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji.

Operačný program: Výskum a vývoj

 •  Prioritná os: 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
  • Opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Kód výzvy: OPVaV-2008/4.1/01-SORO

Trvanie výzvy: 20. mája 2008 – 25.08.2008

Rozpočet opatrenia 4.1: 500 000 000 Sk

Oprávnení žiadatelia:

 • verejné vysoké školy
 • štátne vysoké školy
 • Slovenská akadémia vied a jej ústavy
 • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci
 • mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci

Oprávnené aktivity:

Rámcová aktivita 4.1.1: Podpora výmenných a spoločných výskumných programov slovenských výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú mať medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja

 • investičné a bežné náklady priamo vyplývajúce z existujúcich, implementujúcich sa projektov spoločného výskumu na slovenských univerzitách, výskumných a vývojových inštitúciách s výskumnými pracoviskami z najlepších svetových výskumných a vývojových pracovísk (napr. nadväznosť na 7. rámcový program EÚ pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity, EUREKA, COST);

Rámcová aktivita 4.1.2: Podpora významných výskumných a vývojových projektov v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových priemyselných odvetí SR, zvyšovanie kvality života a potreby udržateľného rozvoja hospodárstva)

 • investičné a bežné náklady priamo vyplývajúce z plánovaných, pripravovaných projektov v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových priemyselných odvetí SR, zvyšovanie kvality života a potreby udržateľného rozvoja hospodárstva) – napr. príprava, zlepšenie podmienok účasti v 7. rámcovom programe EÚ pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity.

Priority výskumu a vývoja:

1.    Zdravie – kvalita života
2.    Progresívne materiály a technológie
3.    Biotechnológie
4.    Znalostné technológie s podporou informačných a komunikačných technológií
5.    Infraštruktúra spoločnosti
6.    Energia a energetika
7.    Civilizačné výzvy
8.    Kultúrne a umelecké dedičstvo Slovenska
9.    Bezpečnosť a obrana
10.  Využívanie, ochrana a reprodukcia biologických zdrojov
11.  Ochrana životného prostredia
12.  Využitie domácich surovinových zdrojov

Každý z predkladaných projektov musí spĺňať podmienku, ktorou je zahrnutie aktivity budovania a modernizácie IKT a IKT sietí do aktivít navrhovaného projektu.

Oprávnený región: Bratislavský kraj.

Limity pomoci:

 • Minimálna výška NFP: 10 000 000 Sk
 • Maximálna výška NFP: 40 000 000 Sk
 • Výška spolufinancovania žiadateľom: 0 – 5 % 

Kritériá oprávnenosti žiadateľa: 

 1. vykonáva činnosti v základnom výskume v jednej z 12 vecných priorít výskumu a vývoja definovaných v Dlhodobom zámere štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 prevažne v jednom odbore vedy a techniky podľa §6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a podľa Smernice č. 27/2006-R z 21.12.2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky; 
 2. zúčastňuje sa na riešení za posledných 5 rokov minimálne v 1 medzinárodnom projekte v podskupine odborov vedy a techniky, na ktorú sa predkladaný projekt zameriava; 
 3. využíva za posledných 5 rokov výsledky základného výskumu vo vysokoškolskom vzdelávaní alebo vo vzdelávaní zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja; 
 4. má personálne zloženie organizácie s vysokou odbornou kvalifikáciou zamestnancov (z celkového počtu výskumníkov organizácie aspoň  30% absolvovalo doktorandské štúdium); a na vzdelávaní a/alebo výskumnej činnosti sa aktívne zúčastňujú doktorandi 
 5. má stav technickej infraštruktúry základného výskumu, ktorý vyjadruje požiadavky na splnenie cieľov projektov základného výskumu;
 6. má výsledky základného výskumu porovnateľné s výsledkami základného výskumu dosahovanými v štátoch Európskej únie t.j. dosiahne minimálne kategóriu A v hodnotení atribútov výstupov (výstupov publikačnej činnosti) za posledných 6 rokov v podskupine odborov vedy a techniky, na ktorú sa predkladaný projekt zameriava   

Dokumenty k výzve:

Prílohy k výzve

 1. Príručka pre žiadateľa;
 2. Formulár žiadosti o NFP;
 3. Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP;
 4. Zoznam oprávnených výdavkov;
 5. Zoznam ukazovateľov na úrovni projektu;
 6. Operačný program Výskum a vývoj;
 7. Programový manuál k Operačnému programu Výskum a vývoj;
 8. Štatút Výberovej komisie Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ na schvaľovanie žiadostí o NFP;
 9. Rokovací poriadok Výberovej komisie Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ na schvaľovanie žiadostí o NFP;
 10. Hodnotiace a výberové kritériá na schvaľovanie žiadostí o NFP;
 11. Štandardný vzor zmluvy o poskytnutí NFP a jej prílohy;
 12. Manuál pre informovanie a publicitu;
 13. Finančná analýza projektu pre investičné projekty
 14. Vzor zmluvy o partnerstve (bude zverejnený)