Ôsmim krajinám hrozí súd za neprijatie smernice o navrátení kultúrneho dedičstva

Atény, sochy, Veľká Británia, Grécko

Sochy z Atén v Britskom múzeu, (zdroj: sean_hickin/Flickr)

Európska komisia tento mesiac vyzvala 8 členských štátov, aby do svojej domácej legislatívy previedli smernicu o nezákonne vyvezených predmetoch kultúrnej hodnoty (2014/60/EÚ). Tento nástroj na zamedzenie čierneho trhu s umeleckými dielami má smerovať aj k ľahšiemu návratu kultúrnych pamiatok, ktoré sú dôležité pre národnú identitu.

Cyprus, Fínsko, Francúzsko, Španielsko, Litva, Poľsko, Portugalsko a Rumunsko u seba doteraz európsky právny predpis nezohľadnili. Európska komisia preto vydala odôvodnené stanovisko, v ktorom ich vyzýva na nápravu. Po ďalších dvoch mesiacov sa však vec môže presunúť pred Súdny dvor EÚ v Luxemburgu.

Opatrenia, ktoré mali členským štátom umožniť, aby sa ich územie vrátili predmety kultúrneho dedičstva, pochádzajú zo smernice Európskeho hospodárskeho spoločenstva z roku 1993. Tá bola priamou reakciou na vytvorenie jednotného trhu.

Vďaka spolupráci členských krajín a Interpolu sa malo zamedziť obchodu s odcudzenými umeleckými dielami. Kvôli obmedzenému rozsahu pôsobnosti ale k uplatňovaniu smernice dochádzalo len zriedka.

Nová legislatíva z roku 2014 rozšírila svoju pôsobnosť na všetky predmety označené ako národné kultúrne bohatstvo. Nárok na ich návrat do vlasti sa dá vzniesť 30 rokov odo dňa nezákonného vyvezenia. V prípadoch, kedy sa umelecké dielo stalo súčasťou verejných zbierok, je táto lehota ešte dlhšia a riadi sa vnútroštátnym právom.

Grécko a British Museum sa tak dodnes môžu sporiť o navrátenie sôch, ktoré v minulosti tvorili výzdobu Parthenónu v Aténach. Z krajiny, ktorá bola v tom čase súčasťou Osmanskej ríše, sa vzácne reliéfy presunuli do Británie a v roku 1816 do múzea.

Minister kultúry Aristides Baltas uviedol, že Grécko využije tohtoročné výročie na opätovný pokus o návrat mramorovej výzdoby Parthenónu súdnou cestou. V roku 2014 sa UNESCO ponúklo, že spor urovná, čo britská vláda odmietla.