Podpora rodiny ako nástroj Lisabonskej stratégie

Krátka správa

10. mája 2007 prijala Komisia komuniké o „podpore medzigeneračnej solidarity,“ v ktorom sa zamýšľa ako najlepšie podporiť rodiny, najmä ženy, aby neboli nútené rozhodovať sa buď len pre dieťa alebo len pre profesijnú životnú dráhu. Cieľom je taktiež zabrzdenie neustáleho znižovania miery pôrodnosti.

Exekutíva EÚ nalieha na členské štáty, sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť, aby pomohli podporiť tieto ciele prostredníctvom:

  • finančnej podpory pre založenie si rodiny;
  • zvýšením kvality opatrovateľských služieb, ako pre deti, tak aj pre nezaopatrené staršie deti;
  • zavedením flexibilného pracovného času.

Vladimír Špidla, komisár pre zamestnanosť a sociálne veci: „Ženy naďalej nesú leví podiel na zodpovednosti za starostlivosť, takže pokiaľ nepridáme väčší dôraz na rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí, nízka miera pôrodnosti ostane zachovaná, Európe sa nepodarí naplniť ciele zamestnanosti a rovnako nedosiahneme náš cieľ väčšej prosperity a inkluzivity.“

Komuniké poukazuje na veľké rozdiely medzi 27 členskými krajinami, čiastočne aj v súvislosti s ustanoveniami starostlivosti o deti a sociálnymi výdavkami na rodiny s deťmi. Zároveň sa v texte konštatuje, že Európska aliancia rodín bude slúžiť ako platforma pre výmenu poznatkov a skúseností medzi členskými štátmi v oblasti politiky podpory rodín. Ustanovenie skupiny vládnych expertov na demografickú problematiku sa očakáva v júni 2007.

Spomenuté kroky sú reakciou na Komuniké o budúcnosti demografie v Európe, ktoré bolo vydané v októbri 2006. Dokument volá po podpore demografickej obnovy ako jednej z ciest pre boj proti starnutiu populácie.