Publikácie z programu Horizont 2020 majú byť voľne dostupné

Zabezpečiť to majú vydavatelia na náklady EÚ, alebo samotní výskumníci najneskôr šesť a v prípade spoločenských a humanitných vied dvanásť mesiacov po publikovaní. Zverejňovanie sa dotkne od roku 2014 všetkých publikácií, financovaných z programu Horizont 2020.

Komisia si od tohto opatrenia sľubuje posilnenie inovačnej schopnosti Európy a zvýšenie návratnosti investícií do vedy a výskumu, ktoré každoročne predstavujú 87 mld. eur.

Povinné zverejňovanie publikácií je súčasťou balíka opatrení, ktoré predstavila Komisia v snahe dodržať plán na dokončenie jednotného trhu v oblasti výskumu a inovácií do roku 2014, tzv. európskeho výskumného priestoru.  Ten má umožniť lepší cezhraničný pohyb a spoluprácu výskumných pracovníkov, výskumných ústavov a podnikov.

Komisia zároveň odporučila členským štátom, aby podobné opatrenie prijali aj v rámci vnútroštátnych programov. Jej cieľom je, aby bolo do roku 2016 otvorene prístupných aspoň 60 % výskumných publikácií, ktoré vznikli vďaka podpore z verejných zdrojov.

Pred rokom sa počas verejných konzultácií až 84 % respondentov vyslovilo, že prístup k vedeckej literatúre nie je ideálny.

„Daňoví poplatníci by nemali platiť za vedecký výskum dvakrát,“ myslí podpredsedníčka EK, zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová a dodáva „chceme posilniť a skvalitniť šírenie a využívanie výsledkov vedeckého výskumu. Informácie sú novým zdrojom bohatstva.“

Zo štúdií vyplýva, že bez rýchleho prístupu k aktuálnej vedeckej literatúre trvá malým a stredným podnikom až o dva roky dlhšie uviesť inovačné výrobky na trh. Iná štúdia zase tvrdí, že len 25 % vedcov otvorene zdieľa výsledky svojho výskumu.

„Otvoreným prístupom k vedeckým dokumentom a údajom sa urýchlia dôležité objavy našich výskumníkov a podnikov a posilnia poznatky a konkurencieschopnosť v Európe,“ povedala eurokomisárka pre výskum a inovácie Máire Geoghegan-Quinnová.

Politika „otvorených údajov“ je zahrnutá aj v digitálnej agende pre Európu. EK chce v rokoch 2012 a 2013 investovať 45 mil. eur do dátových infraštruktúr a výskumu v oblasti uchovávania digitálnych záznamov. Neskôr sa budú tieto aktivity financovať z programu Horizont 2020.