Regióny Európy majú pomôcť pri revízii Lisabonskej stratégie

Pozadie

Na jarnom zasadnutí Európskej rady v roku 2010 sa očakáva prijatie novej európskej stratégie, ktorá bude nahrádzať Lisabonskú stratégiu prijatú na roky 2000 – 2010. Cieľom Lisabonskej stratégie bolo do roku 2010 vybudovať znalostnú ekonomiku schopnú udržateľného hospodárskeho rastu so zvýšeným počtom a kvalitou pracovných miest a väčšou sociálnou súdržnosťou. Rok pred jej expiráciou zhromaždil Výbor regiónov, poradný orgán Európskej únie, názory európskych miest a regionálnych orgánov na otázky týkajúce sa budúcnosti Lisabonskej stratégie.

Konzultácie sa začali v marci 2009, prostredníctvom dotazníka zverejneného na internetovej stránke Výboru regiónov vo všetkých jazykoch EÚ. Správa, ktorá zahŕňa názory aj obavy jednotlivých miest, sumarizuje 80 príspevkov, ktoré boli prijaté do 20. mája 2009 z 23 krajín. (Žiadne odpovede nezaslali Litva, Luxembursko, Slovinsko a Malta). Podľa ich názoru by mala byť nová stratégia viac zameraná na územné rozdiely jednotlivých krajín, mala by stanoviť viac jednoduchších cieľov, ktoré by mohli byť efektívnejšie zrealizované a viac zdrojov by malo smerovať do verejných investícií. Okrem toho, nová stratégia by mala zjednodušiť administratívu a  zamerať sa na problémy životného prostredia ako aj sociálne problémy.

Príliš „ekonomicky“ zameraná stratégia

Christine Chapman, členka Národného zhromaždenia Walesu a konzultantka Výboru regiónov pre revíziu Lisabonskej stratégie po roku 2010, sa vyjadrila: „Od roku 2005 bola Lisabonská stratégia zameraná na náročné ekonomické otázky s cieľom zvýšiť ekonomický rast a zamestnanosť a posilniť pozíciu konkurencieschopnosti vo svetovej ekonomike“. Zároveň zdôraznila potrebu „humanizácie“ prístupu k ekonomickým otázkam.

Kvalita života a „zelená ekonomika

Vo svojom stanovisku pre Výbor regiónov, Chapman vyzýva EÚ, aby udržala rovnováhu stratégie a spojila ju s prioritami trvalo udržateľného rozvoja, akými sú zmena klímy a ochrana životného prostredia. "Životné prostredie má zohrávať kľúčovú úlohu v našej stratégii, pretože hospodársky rast sa musí dosiahnuť v rámci ekologických limitov na Zemi“, povedala Chapman.

Po zohľadnení týchto pripomienok, ako aj preto, aby nedochádzalo k zámene s Lisabonskou zmluvou, navrhuje Chapman premenovanie stratégie na napr.: „Kvalita života pre všetkých: Budovanie udržateľnej budúcnosti Európy vo svete“ alebo skrátená verzia „Udržateľná európska stratégia“.

Väčšie zapojenie miestnych orgánov a efektívna komunikácia

Reprezentantka Walesu podčiarkla potrebu zapojenia regionálnych a miestnych orgánov na formovaní, poskytovaní a vyhodnocovaní revidovanej stratégie. Nedostatočné zapojenie regionálnych orgánov do stratégie, spôsobilo, že stratégia nezohľadňovala územné rozdiely jednotlivých krajín, čo viedlo k strate jej účinnosti, a to najmä po rozšírení EÚ o štáty východnej Európy. Zdôrazňuje tiež spoluprácu Výboru regiónov a Európskym parlamentom. Aby však bola stratégia zrozumiteľná aj pre bežných laikov, upozorňuje, že zodpovední predstavitelia by sa mali skôr ako na komunikáciu zamerať na identifikáciu stratégie.

Správa európskych regiónov a miest je dostupná na tejto linke