Reštrukturalizácia namiesto likvidácie: druhá šanca pre podnikateľov

Ilustračné foto, Zdroj: TASR, Oliver Ondráš

Úpadok postihuje denne v Európe okolo 600 spoločností. Štvrtina týchto platobných neschopností má cezhraničný charakter. Počet platobných neschopností rastie. Od začiatku krízy sa zdvojnásobil a tento trend bude pokračovať aj v tomto roku.

Komisia preto stanovila spoločné zásady pre vnútroštátne konania vo veci platobnej neschopnosti pre podniky vo finančných ťažkostiach.

Ich cieľom je presun dôrazu z likvidácie smerom k podpore reštrukturalizácie životaschopných podnikov v ranom štádiu, aby sa tak predišlo platobnej neschopnosti.  Komisia tak chce poskytnúť spoločnostiam príležitosť na reštrukturalizáciu a pokračovanie v činnosti.

Má sa tak vytvoriť „obojstranne výhodný“ scenár. Poctivým podnikateľom pomôže pokračovať v činnosti a zachovať pracovné miesta. Zároveň sa zlepší prostredie pre veriteľov, ktorí budú mať možnosť získať naspäť väčšiu časť svojich investícií, ako v prípade, že by dlžník zbankrotoval.

Po bankrote by poctiví podnikatelia mali rýchlo dostať druhú šancu, pretože existujú dôkazy o tom, že sú po druhýkrát úspešnejší, domnieva sa Komisia.

Odporúčanie Komisie nasleduje po verejnej konzultácii z minulého roka o európskom prístupe k platobnej neschopnosti. Návrh na prehodnotenie existujúcich pravidiel EÚ o cezhraničnej platobnej neschopnosti nedávno schválil Európsky parlament.

Základné princípy odporúčania:

– uľahčenie reštrukturalizácie podnikov, ktoré majú finančné ťažkosti, skôr než sa začnú formálne konkurzné konania,

– umožnenie reštrukturalizovať spoločnosti bez toho, aby bolo potrebné formálne začať súdne konania,

– možnosť požiadať o dočasný odklad v dĺžke najviac štyroch mesiacov (možnosť predĺženia najviac na 12 mesiacov), aby spoločnosti mohli prijať plán reštrukturalizácie predtým ako voči nim veritelia budú môcť začať exekučné konania,

– uľahčiť postup na schválenie plánu reštrukturalizácie, pričom by sa mali brať do úvahy záujmy dlžníkov aj veriteľov s cieľom zvýšiť šance na záchranu životaschopných podnikov,

– znížiť negatívne účinky konkurzu na nové šance podnikateľov na začatie podnikania, najmä ich oddlžením najneskôr do troch rokov.

Ďalšie kroky:

V odporúčaní sa od členských štátov žiada, aby zaviedli primerané opatrenia do jedného roka. Komisia 18 mesiacov po prijatí odporúčania posúdi  či sú v tejto oblasti potrebné ďalšie opatrenia.

Pozície

Eurokomisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová: "Podniky majú rozhodujúci význam z hľadiska vytvárania prosperity a zamestnanosti, ale založiť podnik a udržať ho v chode je náročné, najmä v súčasnej hospodárskej klíme. Stále viac firiem v celej Európe čelí finančným problémom. Musíme preto prehodnotiť náš prístup k prípadom platobnej neschopnosti podnikov. Prvá automobilka Henryho Forda zbankrotovala po 18 mesiacoch. Napriek tomu založil jednu z najúspešnejších spoločností na svete. Nemali by sme brzdiť inovácie — ak poctivý(á) podnikateľ(ka) neuspeje na prvý pokus, mal(a) by mať šancu skúsiť to znova. Naše pravidlá platobnej neschopnosti by mali uľahčiť nový začiatok."

Eurokomisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani: "Musíme zaviesť účinný mechanizmus, ktorý umožní rozlíšiť medzi poctivými a nepoctivými podnikateľmi, keďže to je základom na zníženie súčasného psychického bremena bankrotu. Toto rozlíšenie by malo umožniť odstrániť diskrimináciu tých podnikateľov, ktorí nezbankrotovali podvodne, aby boli oprávnení na akúkoľvek existujúcu trhovú podporu, prístupnú na založenie nového podniku."

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.