Rôzne daňové systémy môžu brzdiť rizikový kapitál

Podľa Komisie môžu rozdielne daňové systémy spôsobovať, že rizikový kapitál v EÚ naráža napríklad na dvojité zdanenie, alebo rôzne právne a administratívne prekážky v prípade cezhraničných investícií.

„Rizikový kapitál je základným zdrojom financovania spoločností a najmä inovatívnych startupov, ktoré potrebujú financovanie na rozvoj svojho know-how,“ vyhlásil komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algridas Šemeta.

„Malé a stredné podniky sú základným stavebným kameňom európskej ekonomiky a pomáhajú generovať hospodársky rast, či nové pracovné príležitosti. Je preto kolektívnou povinnosťou Komisie a členských štátoch nájsť riešenia na bariéry, ktoré brzdia cezhraničný rizikový kapitál v rámci EÚ,“ dodal eurokomisár.

Cieľom verejnej konzultácie je nájsť konkrétne príklady problémov, ktoré spôsobujú rozličné daňové systémy a ohodnotiť ich vplyv na dodatočné náklady pre investorov. Komisia však očakáva aj návrhy riešení.

Na základe tejto konzultácie Komisia rozhodne, či v budúcom roku navrhne nejaké opatrenia.  Verejná konzultácia by mala trvať do novembra 2012.

Aktivita Komisie je reakciou na správu expertnej skupiny z roku 2010, ktorá poukázala na možné problémy, súvisiace s rozdielnymi daňovými systémami. Správa však nepredložila dostatok empirických dôkazov, ktoré by to potvrdili.

Ak sa obavy, ktoré vyplynuli zo správy potvrdia aj v praxi, Komisia pravdepodobne požiada členské štáty, aby vykonali nápravu v daňovej legislatíve.