Sám sebe pánom s pomocou EÚ

Podľa výsledkov Eurobarometra (2012), ktorý monitoroval podnikateľskú kultúru v Európe, 4 z 10 (37 %) Európanov by boli radšej samostatne zárobkovo činné osoby, ako mali stále zamestnanie. Oproti roku 2009 je to pokles takmer o 20 % (45 %).

Na Slovensku je 33 % opýtaných viac naklonených samostatne zárobkovej činnosti a 61 % by bolo radšej zamestnancami.

Podľa komisára pre priemysel a podnikanie Antonia Tajaniho, ak by sa tento potenciál využil, k 21 miliónom malých a stredných podnikov, ktoré dnes máme, by sa mohlo pridať ďalších niekoľko miliónov nových.

Jednoduchšie zakladanie firiem

Napriek klesajúcemu trendu považuje Európska únia podnikateľov za hnaciu silu hospodárskeho rastu v Európe.

 „Viac podnikateľov znamená viac pracovných miest, viac inovácií a viac konkurencieschopnosti. Stať sa podnikateľom a zrealizovať svoju víziu si vyžaduje veľké množstvo osobného úsilia a rizika. Podnikatelia sú hrdinami súčasnosti,“ hovorí Tajani.

Komisia preto hľadá spôsoby, ako začínajúcim podnikateľom uľahčiť zakladanie firiem. Potenciálni podnikatelia nemajú v Európe vo všeobecnosti priaznivé podmienky na začatie podnikania. Mnoho ľudí odrádzajú kultúrne faktory, hrozba neúspechu, hľadanie investorov alebo administratívne požiadavky.

Rada ministrov v roku 2006 navrhla konkrétne ciele na uľahčenie zakladania nových podnikov v Európe, ktoré mali byť prijaté do roku 2008. V roku 2008 sa tento súbor cieľov ešte rozšíril. Odvtedy Komisia pravidelne monitoruje pokrok v zjednodušovaní procedúr na zakladanie podnikov v jednotlivých členských štátoch.

V roku 2013 trvalo založiť si firmu priemerne 4,2 dňa a stálo to priemerne 315 eur. Na porovnanie, v roku 2012 bola priemerná cena a dĺžka založenia 5,4 dní a 372 eur, v roku 2007 12 dní a 485 eur.

V roku 2011 sa cieľ znížiť dobu a cenu založenia nového podniku pre startupy stanovil na 3 dni a 100 eur. Rada apeluje na jednotlivé členské štáty, aby prijímali opatrenia, ktoré k tomuto zníženiu prispejú.

Stanovila si tri kritériá, ktoré pri napĺňaní tohto cieľa sleduje – čas, cena a one-stop-shop (teda aby začínajúci podnikatelia mali jedno miesto, na ktorom vybavia všetky nevyhnutné administratívne podmienky na založenie podniku). K roku 2013 spĺňalo všetky tri požiadavky len Dánsko, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko a Veľká Británia. Slovensko, Česko a Nemecko nespĺňajú ani jedno zo spomenutých kritérií. (viď)

Akčný plán na podporu podnikateľskej kultúry v Európe

Komisár Tajani v januári 2013 predstavil Akčný plán na podporu podnikateľskej kultúry v Európe (Enterpreneurship 2020 Action Plan). Dôraz kladie na kľúčovú rolu vzdelávania. Cieľovými skupinami je mladá generácia, ženy, seniori, nezamestnaní a migranti. Zaoberá sa tiež oblasťami ako je zlepšenie prístupu k zdrojom a druhej šanci na podnikanie v prípade krachu.

V rámci Akčného plánu na podporu podnikateľov vznikla z iniciatívy podpredsedníčky Komisie Neelie Kroes iniciatíva Startup Europe, ktorej cieľom je posilniť ekosystém pre startupy.

Snaží sa o to posilnením väzieb ľudí, biznisu a asociácií napríklad cez iniciatívy ako Crowdfunding Network,Web Investors Forum. Podporuje ich rozširovaním ich aktivít (napr. ACE Acceleratioin Programme) a prístupu k financiám z Horizontu 2020.

Začínajúcich podnikateľov sa snaží inšpirovať aj prostredníctvom vzorov. Jednou z iniciatív, ktoré majú na príbehoch úspešných ľudí upriamiť pozornosť na problémy začínajúcich podnikateľov a vyvolať kroky na ich podporu je aj startup manifesto. Predkladá 22 krokov na vytvorenie úspešného podnikateľského plánu. Vyzýva podnikateľov, investorov a stakeholderov, aby sa zapojili a prispeli tak k vytvoreniu plánu pre rast digitálneho prostredia v Európe. Manifest zatiaľ podpísalo 7 330 ľudí.

Podpora z EÚ

Európska únia poskytuje podporu malým a stredným podnikom (MSP) v Európe. Táto podpora sa realizuje v rôznych formách, napr. formou grantov, pôžičiek a v niektorých prípadoch formou záruk. Podpora sa poskytuje priamo alebo prostredníctvom programov riadených na národnej alebo regionálnej úrovni, napr. zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

MSP môžu využívať aj mnohé opatrenia nefinančnej pomoci vo forme programov a služieb na podporu podnikania.

Pri možnostiach financovania EÚ poskytuje podnikom dotácie, ktoré pokrývajú len časť nákladov na projekt. Toto spolufinancovanie je tematické a má väčšinou osobitné ciele.

Pre startupy je zaujímavá napríklad iniciatíva Erazmus pre mladých podnikateľov. V rámci výmenného pobytu čiastočne financovaného Európskou úniou majú mladí podnikatelia možnosť nadobudnúť schopnosti, potrebné na prevádzkovanie malej firmy.

Európska únia poskytuje tiež niekoľko finančných nástrojov, ktoré sú dostupné nepriamo cez vnútroštátne finančné sprostredkovateľské orgány. Mnohé z nich riadi Európsky investičný fond. (COSME, JEREMIE, JASMINE, pôžičky z EIB).

Európsky program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) pre roky 2014 a 2020 si vyhradil 2,3 miliardy eur na zlepšenie prístupu podnikateľov k financovaniu a podpore podnikateľov. Bude spolufinancovať Erazmus pre mladých podnikateľov, alebo Európsku sieť mentorov pre podnikateľky.

Hlavným finančným nástrojom pre startupy je iniciatíva JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky). Európska komisia a EIB bude prostredníctvom nej financovať MSP. Umožňuje členským krajinám EÚ a ich regiónom vložiť prostriedky zo štrukturálnych fondov spoločne s národnými zdrojmi do holdingových fondov, ktoré môžu financovať MSP flexibilným a inovatívnym spôsobom. Na Slovensku si tak 50 miliónov eur prerozdelia startupy prostredníctvom Slovenského záručného a rozvojového fondu cez dvoch manažérov fondov – Neulogy Ventures a Limerock Fund Managers (viac informácií na tejto linke).

Enterprise Europe Network  predstavuje lokálnu pomoc pre začínajúcich podnikateľov. Je to sieť organizácií z 50 krajín, ktoré poskytujú informácie, podporu pri hľadaní partnerov, technológií, investorov, v otázkach európskeho práva, intelektuálneho vlastníctva, financií a dotácií a podobne. Nachádza sa v každom členskom štáte a predstavuje miesto s integrovanými službami pre začínajúcich podnikateľov.

Pozície

Európska asociáca malých a stredných podnikov (UEAPME), ktorá zastrešuje záujmy MSP na úrovni EÚ, víta iniciatívu Komisie na „kultúrnu zmenu“ v oblasti podnikania.

"Podnikatelia sa často považujú za chamtivých čiernych pasažierov, ktorí sú zodpovední za všetky problémy sveta. Ich podnikateľské úsilie by sme mali odmeniť a uznať, tvrdí Luc Hendrickx, riaditeľ priemyselnej politiky UEAPME. UEAPME tvrdí, že je škoda, že sa nezdôrazňuje dôležitá rola sprostredkovateľských podnikateľských asociácií, ktoré radia a poskytujú MSP informácie pri ich podnikaní.