Slovensko: neradostná demografická budúcnosť

Podľa štúdie Berlínskeho inštitútu pre populáciu a rozvoj majú najlepšie šance na udržanie životaschopnej, ekonomicky úspešnej spoločnosti škandinávske krajiny, Británia, Holandsko, západná časť Nemecka, Švajčiarsko, Slovinsko, Rakúsko a Francúzsko. Šance Poľska, Rumunska, Bulharska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska, juhu Španielska, južného Talianska a východnej časti Nemecka sú však omnoho horšie. Výnimkou sú len regióny okolo hlavných miest, Bratislavy, Prahy a Budapešti.

Populácia Európy klesne do roku 2050 z 591 na 542 miliónov, podiel ľudí starších ako 65 rokov narastie zo 16 na 28%. Dôvodom je najmä nízka natalita – v Európe má žena priemerne 1,5 dieťaťa, pričom na udržanie stabilnej populácie je potrebný priemer asi 2,1.

Štúdia hodnotí 24 sociálnych a ekonomických indikátorov, ako je vývoj vekovej štruktúry, znečistenie životného prostredia, či možnosti zamestnať sa. Výsledná mapa „atraktívnosti“ či „udržateľnosti“ európskych regiónov sa potom premieta do migračných trendov. Jedným zo záverov je, že odľahlé, periférne regióny nemajú schopnosť zabrzdiť odliv obyvateľov a hrozí im praktické vyľudnenie.

Najatraktívnejším miestom pre život je podľa štúdie Island. Veľmi dobre sa umiestnili regióny severských metropol Štokholm a Oslo, šesť zo siedmych švajčiarskych regiónov sa dostalo do európskej prvej desiatky. Spolu s o niečo menej úspešnejším Írskom, Britániou, krajinami Beneluxu, Francúzskom, južnými regiónmi Nemecka, Rakúskom, severným Talianskom a severovýchodným Španielskom majú relatívne stabilnú demografickú situáciu a dobré výsledky v oblasti pridanej hodnoty výroby, úrovne vzdelania a miery zamestnanosti.

Mapa: Atraktívnosť európskych regiónov
Zdroj: Berlin Institut fur Bevolkerung und Entvicklung