Slovensko pracuje na systémovej podpore kreatívneho priemyslu

Zdroj: EK

Koncept podpory kreatívnej ekonomiky je čoraz viac prítomnejší aj v politikách EÚ.

Ministerstvo kultúry SR preto predložilo do medzirezortného pripomienkového konania materiál „Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike“.

Nadväzuje na dokument „Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu“, ktoré vzala vláda na vedomie v decembri 2011.

Aktuálny materiál obsahuje vyčerpávajúcu definíciu kreatívneho priemyslu podľa okruhov:  

 • kľúčové odvetvia umenia (odvetvia: výtvarné umenie, výkonní umelci, kultúrne dedičstvo)
 • kultúrny priemysel ( odvetvia: film a video, TV a rozhlas, videohry, hudba, knihy a tlač
 • kreatívny priemysel a aktivity, (odvetvia: dizajn, architektúra, reklama)
 • súvisiaci priemysel (odvetvia: výroba PC, MP3 prehrávačov, priemysel mobilných telefónov)

Prvá kapitola uvádza, že na slovenskom trhu pôsobí odhadom 4000 jednotiek, ktoré na základe vykazovanej činnosti možno priradiť ku kreatívnemu priemyslu. To spolu predstavuje 6,2 % slovenského podnikateľského sektora.

Ich celkové tržby sa v roku 2011 pohybovali na úrovni 5,5 mld eur, čo predstavuje 4 % všetkých tržieb.

Sektor zamestnáva 45 tisíc ľudí teda asi 4 % celkovej zamestnanosti. Toto číslo však nezahŕňa živnostníkov a osoby v slobodnom povolaní.  

V materiáli nasleduje detailná popis stavu jednotlivých odvetí s návrhmi na mieru šitých podporných opatrení a iniciatív.

Z hľadiska regiónov neprekvapí, že Bratislava je centrom kreatívnej ekonomiky na Slovensku. Košický kraj ale ťaží z projektu EHMK 2013 v ukazovateľoch ako sú ľudské zdroj a regulačné opatrenia na podporu kreativity.

Východiská stratégie sa venujú aj významu duševného vlastníctva pre rozvoj kreatívneho priemyslu z hľadiska práv autorov, priemyselného vlastnícka, ochrany a vymožiteľnosti a kolektívnej správy týchto práv.

Vyhodnocuje pôsobenie európskych štrukturálnych fondov v minulosti a  nastavenie tejto podpory na nové rozpočtové obdobie 2014-2020.

V druhej časti materiál definuje strategické priority, ktoré pozmeňuje na jednotlivé úlohy na rozpracovanie.

Strategickými prioritami sa v tomto štádiu sa stali:

 • lepšia štatistika o kreatívnom sektore
 • podrobné mapovanie v jednotlivých odvetviach
 • vytvorenie platformy pre kreatívny priemysel na úrovni štátnej politiky v podobe nadrezortnej pracovnej skupiny – (MK SR, MH SR, MDVRR SR, MŠVVaŠ SR, MV SR, MPaRV SR, MZVaEZ SR, MF SR a ŠÚ SR)
 • zvyšovanie povedomia o sektore, vrátane vypracovania stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu
 • budovanie kapacít v oblasti manažmentu
 • reforma exitujúcich vzdelávacích programov
 • zintenzívnenie podpory základnej tvorby a rozvoja kultúrnych hodnôt
 • diferencovať podporu tvorby a priemyslu
 • vytvárať všeobecné podmienky priaznivé pre podnikanie
 • stabilizovať právne prostredie v oblasti duševného vlastníctva
 • zlepšiť prístup ku kapitálu
 • podpora exportu a internacionalizácie tovarov a služieb
 • rozvoj fyzickej infraštruktúry cez regeneráciu miest a regiónov
 • motivovanie iných odvetví využívať inovačný potenciál kreatívneho priemyslu (tzv. spill-over efekt)

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.